23 برنامه آماده در محیط کنسول سی شارپ

23 برنامه آماده در محیط کنسول سی شارپ

23 برنامه آماده  در محیط کنسول سی شارپ

فهرست برنامه ها : برنامه تشخیص عدد مثبت و منفی بخش پذیر بودن عدد بر 5 نمایش مقسوم علیه های عدد مجموع مقسوم علیه های عددی برنامه عدد اول عدد کامل تشخیص مثلث قام الزاویه برنامه مجموع اعداد فرد دورقمی برنامه مجموع اعداد زوج سه رقمی برنامه معادله درجه دوم برنامه دریافت زمان برحسب ساعت دقیقه و ثانیه و نمایش کل زمان بر حسب ثانیه محاسبه عدد مبنای 10 به مبنای 2 و … مخصوص دانش آموزان رشته شبکه و نرم افزار و دانشجویان همراه با الگوریتم و فلوچارت