ارائه یک مدل مبتنی بر مزایده برای تحصیص بهینه منابع در محاسبات ابر

ارائه یک مدل مبتنی بر مزایده برای تحصیص بهینه منابع در محاسبات ابر

ارائه یک مدل مبتنی بر مزایده برای تحصیص بهینه منابع در محاسبات ابر

این پروپزال ارائه یک مدل مبتنی بر مزایده برای تحصیص بهینه منابع در محاسبات ابر شامل فایل به صورت word می باشد.