FiDoop: کنکاو برابر مجموعه اقلام تکرار شونده با استفاده از مپ‌ردیوس (مترجم تکتم شریفی)

FiDoop: کنکاو برابر مجموعه اقلام تکرار شونده با استفاده از مپ‌ردیوس (مترجم تکتم شریفی)


نقش اصلی این مقاله مانند زیر سازماندهی شده است. ما یک تعمیر اساسی  برای  FIUT ساختیم (یعنی  روش تکرار شوند درخت الترامتریک اقلام)، و مسایل عملکرد برابر سازی FIUT را بررسی کردیم. ما روش کاوی مجموعه اقلام تکرار شونده برابر را با استفاده از مدل برنامه‌نویسی مپ‌ردیوس توسعه دادیم. ما یک طرح توزیع داده را مطرح کردیم تا بارگذاری بین نودهای محاسباتی در یک دسته را بالانس کند. ما بیشتر عملکرد فیدوپ را بهینه کردیم و زمان اجرای پردازش مجموعه داده ابعاد بالا را کاهش داده‌ایم. ما آزمایشات وسیعی با استفاده از یک دامنه وسیع ترکیب مجموعه داده دنیای واقعی را اجرا کردیم، و نشان دادیم که فیدوپ کارا و مقیاس پذیر روی دسته‌های هادوپ است. بقیه این مقاله مانند زیر سازماندهی شده است. بخش II سابقه اطلاعات را توصیف می‌کند. بخش III نگاه کلی بر فرایندهای فیدوپ روی مپ‌ردیوس می‌اندازد. بخش IV مسایل طرح فیدوپ ساخته شده روی چارچوب مپ‌ردیوس را ارائه می‌کند، و در ادامه جزئیات اجرا در بخش V بحث شده است، که  توجه ویژه‌ای بر بهینه سازی عملکرد …

محاسبه همه ریشه های تابع در دامنه دلخواه

محاسبه همه ریشه های تابع در دامنه دلخواه


                          گاهی مواقع در بعضی از مسائل ریاضی و مهندسی به توابعی برمی خوریم که در یک دامنه مورد نظر دارای تعداد متعددی ریشه بوده و حل مساله نیازمند یافتن ریشه های تابع است. در این راستا می توان به توابع مثلثاتی و توابع بسل اشاره کرد. شکل تابع بسل نوع اول در فوق آمده است:   برای این منظور برنامه پیش رو توسعه یافته است. در این برنامه قبل از اجرا باید ابتدا تابع مورد نظر را در خط ۲۰ برنامه وارد نمود. اکنون تابع سینوس به صورت پیش فرض در این خط فرمان قرار دارد. سپس برنامه را اجرا نمایید. برنامه مقادیر نقاط ابتدا و انتهای بازه مورد نظر را درخواست نموده و بیشترین تعداد ریشه مورد نیاز را از کاربر دریافت می کند. سپس دقت نتایج مورد نیاز و گام اولیه جستجو را از کاربر می خواهد. گام اولیه جستجو باید به حد کافی کوچک باشد تا همه ریشه ها به خوبی یافته شوند. اما نیازی نیست که به اندازه دقت نهایی نتایج کوچک گردد، چرا که باعث کاهش سرعت برنامه می گردد. یک نمونه یافتن نتایج ریشه های تابع سینوس در بازه صفر تا ۱۰ در شکل زیر ن …

محاسبه ریشه توابع دلخواه با استفاده از روش نیوتن-رافسون

محاسبه ریشه توابع دلخواه با استفاده از روش نیوتن-رافسون


              در این برنامه، ریشه توابع دلخواه با استفاده از روش ریشه یابی نیوتن-رافسون محاسبه می شود. پس از اجرای برنامه، ابتدا تابع مورد نظر وارد می شود. سپس حدس اولیه و دقت مورد نظر برای نتیجه نهایی وارد می شوند. در نهایت تعداد حداکثر تلاش های جستجو وارد می شوند. یک نمونه از مراحل حل این برنامه در شکل زیر آمده است: …

محاسبه ضریب تمرکز تنش نوک ترک در ورق دوبعدی – مکانیک شکست

محاسبه ضریب تمرکز تنش نوک ترک در ورق دوبعدی – مکانیک شکست


              در این برنامه با ورود اطلاعات اولیه مانند ابعاد ورق، طول ترک، مشخصات جنس و تنش اعمالی توسط کاربر، ضریب تمرکز تنش در نوک ترک با پنج روش مختلف محاسبه می گردد. همچنین نمودار تغییر شکل ورق رسم می گردد. روش حل در این برنامه روش تفاضل محدود است. روشهای مختلف محاسبه ضریب تمرکز تنش در این برنامه عبارتند از: ۱- روش محاسبه از طریق معادله تحلیلی ۲- روش محاسبه از طریق تنش عمودی نوک ترک ۳- روش محاسبه از طریق جابجایی عمودی نوک ترک ۴- روش محاسبه از طریق محاسبه انتگرال J ۵- روش محاسبه از طریق محاسبه انرژی رها شده یک نمونه حل شده و نمودار رسم شده توسط این برنامه در زیر آمده است: …

محاسبه ریشه توابع دلخواه با استفاده از روش سکانت

محاسبه ریشه توابع دلخواه با استفاده از روش سکانت


              در این برنامه، ریشه توابع دلخواه با استفاده از روش ریشه یابی سکانت محاسبه می شود. پس از اجرای برنامه، ابتدا تابع مورد نظر باید وارد شود. سپس دو نقطه اول به عنوان حدس های اولیه وارد می شوند. پس از آن دقت مورد نظر برای نتیجه نهایی و در نهایت تعداد حداکثر تلاش های جستجو وارد می شوند. یک نمونه از مراحل حل این برنامه در شکل زیر آمده است: …

آموزش استخراج داده های یک نمودار PNG، JPG و یا PDF و رسم مجدد آن با Web Plot Digitizer

آموزش استخراج داده های یک نمودار PNG، JPG و یا PDF و رسم مجدد آن با Web Plot Digitizer


این آموزش به شما یاد می دهد چگونه داده های یک نمودار از یک مقاله و یا یک عکس با فرمت های PNG و یا JPG و PDF را استخراج کنید واز آن در مقاله خودتان با رفرنس بوسیله نرم افزار web plot digitizer استفاده کنید. مدت آموزش 18 دقیقه و تاریخ انتشار 30 آبان ماه 97 است. …

تحقیق در موضوع تاثیر دستگاههای atmخودپرداز در زندگی روزمره این تحقیق 60 صفحه هست

تحقیق در موضوع تاثیر دستگاههای atmخودپرداز در زندگی روزمره این تحقیق 60 صفحه هست

با توجه به اهمیت دستگاههای خودپرداز سعی شده در این تحقیق مورد بررسی قررار گیرد در این تحقیق از زمان حضور اولین دستگاه در جهان و همچنین اولین دستگاه در ایران و انوع  انها به مرور زمان پرداخته شده است. …

تبدیل همه واحد های دمایی به یکدیگر

تبدیل همه واحد های دمایی به یکدیگر


          تبدیل همه واحد های دمایی به یکدیگراین برنامه قادر است تنها با وارد کردن مقدار دما در هر یک از واحدهای سانتیگراد، فارنهایت، کلوین یا رانکین، مقادیر دمایی در دیگر واحدها را ارائه دهد. نمونه پاسخ این برنامه در زیر آمده است: Select The Unit of The Known Temperature Value :    1 : Centigrade    2 : Farenheit    3 : Kelvin    4 : Rankin                 => 2Enter The Value of Temperature in Farenheit Unit (F) : 100 The Temperature Values in All Units :    Centigrade : 37.778    Farenheit : 100.000    Kelvin : 310.928    Rankin : 559.670   …

بررسی تاثیر تعداد المان در محاسبه فرکانس طبیعی ارتعاشات محوری میله مخروطی به روش اجزاء محدود

بررسی تاثیر تعداد المان در محاسبه فرکانس طبیعی ارتعاشات محوری میله مخروطی به روش اجزاء محدود


            در این برنامه یک میله مخروطی با طول و قطر بزرگ و کوچک دلخواه که توسط کاربر وارد می شود، و همچنین جنس دلخواه مدل سازی شده و سپس با تعیین کمترین و بیشترین تعداد المان، تاثیر تعداد المان بر فرکانس طبیعی ارتعاشات محوری میله مخروطی محاسبه و رسم می گردد. نحوه المان بنده قطعه به صورت زیر است: نمونه ای از اطلاعات وارد شده توسط کاربر و نمودار رسم شده توسط این برنامه در زیر آمده اند:   …

محاسبه عددی انتگرال حجم زیر رویه توابع دو متغیره

محاسبه عددی انتگرال حجم زیر رویه توابع دو متغیره


        در این برنامه انتگرال توابع دو متغیره به صورت عددی محاسبه می گردد. ابتدا تابع مورد نظر برحسب x و y از کاربر دریاف شده و دامنه انتگرال گیری با دو مقدار در راستای x و دو مقدار در راستای y مشخص می شود. سپس تعداد المان های انتگرال گیری در دو راستا تعیین می شود. هر چه تعداد المان ها بیشتر باشد دقت بالاتر می رود، اما سرعت حل پایین تر می آید. در انتها برنامه نتایج انتگرال حجم زیر رویه تابع در ناحیه مورد نظر را به کاربر ارائه می دهد. یک نمونه از حل برنامه در زیر آمده است:    *** FEM Function Integrator Program ***Enter the function f(x,y) to integration : sin(x)*sin(y)Enter the lower bound of direction x : 0Enter the upper bound of direction x : piEnter the lower bound of direction y : 0Enter the upper bound of direction y : piEnter the number of elements in x direction : 20Enter the number of elements in y direction : 20Integration Value of Function f(x,y)in Range [0,3.1416] and [0,3.1416] is : 3.9836   …