حقیقت و علل بیماریها

حقیقت و علل بیماریها

حقیقت و علل بیماریها

این محصول شامل 59 فایل صوتی (حدوداً یک ساعته) میباشد که به حقیقت و علل انواع بیماریهای متداول در جامعه با نگاه طب اسلامی پرداخته است. مدرّس مباحث، حضرت استاد تبریزیان میباشند.