حل معادلات مومنتم و انرژی در جریان بر روی صفحه تخت و سطح گوه ای شکل

حل معادلات مومنتم و انرژی در جریان بر روی صفحه تخت و سطح گوه ای شکل

حل معادلات مومنتم و انرژی در جریان بر روی صفحه تخت و سطح گوه ای شکل

در این پروژه می‌خواهیم معادلات ناویر-استوکس و انرژی را برای دو هندسه مختلف یعنی صفحه تخت و همین طور سطح گوه ای شکل در حالت جریان آرام حل نماییم. شکل زیر نشان دهنده یک صفحه تخت می باشد (گرادیان فشار صفر) که یکی از هندسه های مورد بررسی ما است. در حل معادله انرژی برای صفحه تخت، دمای صفحه را ثابت و برابر با دمای جریان آزاد در نظر می گیریم.در این پروژه می‌خواهیم معادلات ناویر-استوکس و انرژی را برای دو هندسه مختلف یعنی صفحه تخت و همین طور سطح گوه ای شکل در حالت جریان آرام حل نماییم. شکل زیر نشان دهنده یک صفحه تخت می باشد (گرادیان فشار صفر) که یکی از هندسه های مورد بررسی ما است. در حل معادله انرژی برای صفحه تخت، دمای صفحه را ثابت و برابر با دمای جریان آزاد در