پرسشنامه بلوغ کارکنان (1398)

پرسشنامه بلوغ کارکنان (1398)

پرسشنامه بلوغ کارکنان (1398)

این پرسشنامه شامل 34 گویه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه هفت بعد عدم وابستگي، ميزان فعال بودن، رفتارهاي متعدد، وضعيت برابر يا برتر، آگاهي ازخود، علائق عميق، وسعت ديد را مورد سنجش قرار می دهد

پرسشنامه توسعه کارآفرینی روستایی در صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی SWOT

پرسشنامه توسعه کارآفرینی روستایی در صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی SWOT

پرسشنامه توسعه کارآفرینی روستایی در صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی  SWOT

این پرسشنامه دارای همه نقاط قوت، ضعف و فرصت، تهدید در حوزه توسعه کارآفرینی روستایی در صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی می باشد که همه آنها با هم دیگر مقایسه می شوند. فایل 9 صفحه ورد می باشد مقایسات زیر را بر طبق مثال ذکرشده در رابطه با توسعه کارآفرینی روستایی در صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی نقاط قوت 9 7 5 3 1 3 5 7 9 نقاط ضعف نقاط قوت 9 7 5 3 1 3 5 7 9 فرصت ها نقاط قوت 9 7 5 3 1 3 5 7 9

پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی ۲۰۰۲_ ۲۵ سوالی

پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی ۲۰۰۲_ ۲۵ سوالی

پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی ۲۰۰۲_ ۲۵ سوالی

پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی ۲۰۰۲- ۲۵ سوالی پرسشنامه استاندارد کار تیمی بر اساس مولفه های کار تیمی لنچیونی (۲۰۰۲) به منظور سنجش کار تیمی در افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و ۵ بعد تعهد، اعتماد، مسئولیت پذیری، برخورد سازنده و هدفمندی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه اندازه کارکنان در بحث درباره مسائل پرشور هستند و حالت دفاعی ندارند ؟) به سنجش میزان کار تیمی در افراد می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه کار تیمی روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه

پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی کالشون و همکاران ۲۰۱۱

پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی کالشون و همکاران ۲۰۱۱

پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی کالشون و همکاران ۲۰۱۱

پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی کالشون و همکاران ۲۰۱۱ (Ethical Leadership at Work Questionnaire (ELW پرسشنامه رهبری اخلاقی توسط کالشون و همکاران (۲۰۱۱) به منظور سنجش میزان رهبری اخلاقی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و ۴ مولفه صداقت، تسهیم قدرت، رهنمود های اخلاقی و انصاف می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مدیر من به وعده هایش وفا می کند.) به سنجش میزان رهبری اخلاقی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه رهبری اخلاقی روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه

پرسشنامه استاندارد واکنش کارکنان نسبت به تحول تانگ و گائو ۲۰۱۲

پرسشنامه استاندارد واکنش کارکنان نسبت به تحول تانگ و گائو ۲۰۱۲

پرسشنامه استاندارد واکنش کارکنان نسبت به تحول تانگ و گائو ۲۰۱۲

پرسشنامه استاندارد واکنش کارکنان نسبت به تحول تانگ و گائو ۲۰۱۲ پرسشنامه واکنش کارکنان نسبت به تحول توسط تانگ و گائو (۲۰۱۲) به منظور سنجش میزان واکنش کارکنان نسبت به تحول طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط کاظم زاده (۱۳۹۳) با تغییراتی به منظور سنجش واکنش کارکنان نسبت به تحول اعتباریابی شده است. با این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال و دو بعد احساسات و تمایلات به تحول و واکنش رفتاری به تحول می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (از اعمال تغییرات جدید در سازمان، استقبال می کنم) به سنجش میزان واکنش کارکنان نسبت به تحول می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه واکنش کارکنان نسبت به تحول

پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کارکنان

پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کارکنان

پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کارکنان

پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کارکنان پرسشنامه اخلاق حرفه ای کارکنان توسط یزدان ستا و اسعدی (۱۳۹۵) به منظور سنجش میزان اخلاق حرفه ای کارکنان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و ۳ بعد فرهنگی، وظیفه ایی و برابری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه اندازه ای همکاران شما در انجام وظایف خود به ندای وجدان خود گوش می دهند.) به سنجش میزان اخلاق حرفه ای کارکنان می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه اخلاق حرفه ای کارکنان روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد

پرسشنامه استاندارد آوای کارکنان زهیر و اردوقان ۲۰۱۱

پرسشنامه استاندارد آوای کارکنان زهیر و اردوقان ۲۰۱۱

پرسشنامه استاندارد آوای کارکنان زهیر و اردوقان ۲۰۱۱

پرسشنامه استاندارد آوای کارکنان زهیر و اردوقان ۲۰۱۱ Employee Voice questionnaire Zehir & Erdogan 2011 پرسشنامه آوای کارکنان توسط زهیر و اردوقان (۲۰۱۱) به منظور سنجش آوای کارکنان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۳ مولفه آوای مطیع، آوای نوع دوستانه و آوای تدافعی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (منفعلانه از ایده های دیگران پشتیبانی می کنم.) به سنجش آوای کارکنان می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه آوای کارکنان روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری

پرسشنامه تمرکز در سازمان رابینز

پرسشنامه تمرکز در سازمان رابینز

پرسشنامه تمرکز در سازمان رابینز

دریافت پکیج پرسشنامه تمرکز در سازمان رابینز (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تمرکز توسط استیفن پی. رابینز ساخته شده است که از ۱۰ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش تمرکز و عدم تمرکز در سازمان بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه روایی از واژه روا به معنی جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنی صحیح و درست بودن است. مفهوم روایی به این سوال پاسخ می­دهد که ابزار اندازه­ گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می­سنجد . اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه­گیری­های نامناسب و ناکافی می­تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد .چون در این تحقیق از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و