دانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name)

دانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name)

دانلود-پاورپوینت-درس-اول-زبان-انگلیسی-پایه-هفتم-(my-name) دانلود
پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم My Nameاین
پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد
ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته
بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید
برد.بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران
مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص
جمع آوری شده است.مناسب برای
معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیزنوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 11 Lesson 1 My Name Lesson 1:My Name Conversation Listen to the English teacher
greeting his students in class. Teacher: Hi, class!
Students: Hello, Teacher.
Teacher: Thank you, sit down, please. I’m your English teacher.
My name is Ahmad Karimi.Now, you tell me your names.What’s your name?
Student 1: My name is Ali Mohammadi.
Teacher: How are you, Ali?
Student 1: Fine, thank you.
Teacher: And what’s your name?
Student 2: My name is ……… . Practice 1 : Greeting Listen to the examples.
Then ask and answer with a classmate/your teacher. Hi, Ali.
Hello, Maryam. Hi, Reza.
Hello, Kimia. How are you?
How are you today? Fine, thanks / thank you.
Great, thanks. Good morning.
Good afternoon.
Good morning. Good morning, Mrs. Azari.
Good afternoon, Miss Moniri.
Good morning, Mr. Ahmadi. Practice 2:Introducing Yourself Listen to the
examples. Then ask and answer with a classmate. What’s your name? My name’s
Ali.
I’m Ali. What’s your first name?
What’s your last name? My first name is Mina.
My last name is Karimi. Sounds and Letters Listen to the teacher greeting her
students in class. Teacher: Hi, class! I am Moradi, your English teacher.
Class: Hello, Mrs. Moradi.
Teacher: Now you say your names one by one. You, please.
What’s your name?
Kimia: I’m Kimia Komijani.
Teacher: Excuse me. How do you spell your last name?
Kimia: Komijani, K-O-M-I-J-A-N-I.
Teacher: Thank you, Kimia. Now, you please say your name.
Student: My name is…..
Can you spell your name? Talk to Your Teacher
How do you spell ……………? Listening and Reading Listen to the conversations and
check the correct items. Speaking and Writing Group Work
Talk to three classmates, and f ill out the table below. Your Conversation Pair
Work
Do the conversation.
Student A: Hi, how are you?
Student B: ………………………………………… .
Student A: My name is ……………………… .
What’s your name?
Student B: ………………………………………………………… .همچنین شما می توانید مطالب زیر را مشاهده و نسبت به دانلود آنها اقدام نماییددانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name) دانلود پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Classmates)

دانلود پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age)

دانلود پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم(My Family)

دانلود پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)

دانلود پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

دانلود پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address)

دانلود پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food)

در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها برای نمایش قرار
داده شده است 

دانلود فایل

پاورپوینت بخش 1 و 2 درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم: بلوغ در من چگونه است و آداب پوشش و آراستگی

پاورپوینت بخش 1 و 2 درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم: بلوغ در من چگونه است و آداب پوشش و آراستگی

پاورپوینت-بخش-1-و-2-درس-تفکر-و-سبک-زندگی-پایه-هفتم-بلوغ-در-من-چگونه-است-و-آداب-پوشش-و-آراستگی پاورپوینت بخش 1 و 2 درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم: بلوغ در من چگونه است و  آداب پوشش و آراستگیاین
پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد
ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته
بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید
برد.بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران
مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص
جمع آوری شده است.مناسب برای
معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیزنوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 65 فایل خریداری شده شامل موارد زیر می باشد ( برای توضیحات بیشتر روی عناوین زیر کلیک کنید)
پاورپوینت بخش 1 درس تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) پایه هفتم: بلوغ در من چگونه است

پاورپوینت بخش 2 درس تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) پایه هفتم: آداب پوشش و آراستگیدر  گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها برای نمایش قرار
داده شده است 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food)

دانلود پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food)

دانلود-پاورپوینت-درس-هشتم-زبان-انگلیسی-پایه-هفتم-(my-favorite-food) دانلود
پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم My
Favorite Foodاین
پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد
ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته
بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید
برد.بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران
مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص
جمع آوری شده است.مناسب برای
معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیزنوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 21 Lesson 8 My Favorite Food Lesson 8 :My Favorite Food Conversation Listen to the
students talking about their favorite food. Student 1: Look, it’s enough. I’m
hungry. How about you?
Student 2: Me, too. Let’s have some cake and milk.
Student 1: Sounds good, but I’d like some tea with my cake.
That’s my favorite!
Student 2: OK, let’s go to the kitchen. Mom? Practice 1 :Talking about Your
Favorite Food and Drinks Listen to the examples. Then ask and answer with a
friend. What’s your favorite food?
What’s your favorite drink?
What do you like to eat/drink? Rice and kebab.
Orange juice.
Some cake and milk. Practice 2:Making Suggestions Listen to the examples. Then
practice with a friend I’m hungry.
I’m thirsty.
I feel hungry/thirsty. How about some cake and milk?
Let’s have something to drink.
Let’s take something to eat/drink. bread rice kebab chicken salad fruit dates
cake milk tea Sounds and Letters Listen to the conversation between Majid and
his English teacher. Majid: Excuse me, sir? How do you say these words in
English?
بِه ,ژله ,نارگيل , and کدو ?
Teacher: Coconut, C-O-C-O-N-U-T for نارگيل ,
jelly, J-E-L-L-Y
for ژله ,quince, Q-U-I-N-C-E for بِه ,and zucchini, Z-U-C-C-H-I-N-I for کدو.
Majid: Thank you. Say English words for food and drinks and spell them. Talk to
Your Teacher
How do you say ……… in English? Listening and Reading Listen to the
conversations and check the correct items. Speaking and Writing Group Work
Ask your classmates about what they like to eat and drink and fill out the tablebelow.
Your Conversation Pair Work
Do the conversationYou: I’m hungry. How ………………………………?
Your Friend: Me, too. Let’s have ………………………………… .
You: Sounds good, but I’d like …………………………………… .
That’s my favorite!
Your Friend: OK, let’s go ……………………….………………… . همچنین شما می توانید مطالب زیر را مشاهده و نسبت به دانلود آنها اقدام نمایید

دانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name) دانلود پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Classmates)

دانلود پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age)

دانلود پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم(My Family)

دانلود پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)

دانلود پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

دانلود پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address)

دانلود پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food)

در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها برای نمایش قرار
داده شده است 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address)

دانلود پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address)

دانلود-پاورپوینت-درس-هفتم-زبان-انگلیسی-پایه-هفتم-(my-address) دانلود
پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم My
Addressاین
پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد
ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته
بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید
برد.بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران
مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص
جمع آوری شده است.مناسب برای
معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیزنوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 15 Lesson 7 Lesson 7:My Address Conversation Listen to the students talking about
going to a friend’s house. Omid: Ali’s not well. I’m going to visit him today.
Are you coming with me?
Hossein: What time are you going?
Omid: Around 5 in the afternoon.
Hossein: I’m not sure I can, but I’ll try. What’s his address?
Omid: 5 Azadi Street.
Hossein: Call me before you go. My phone number is 586-2144.
Omid: OK, bye. Practice 1 :Talking about Your Address Listen to the examples.
Then ask and answer with a friend. What’s your address?
Where do you live?
What’s his address?
What’s her address?
What’s their address? 15 Shahid Hakim Street, Manzarieh.
24 Laleh Street, Sa’dieh.
39 Kargar Street, Baharestan.
67 Mahan Street.
81 Farnam Street. Practice 2: Talking about Your Telephone Number Listen to the
examples. Then ask and answer with a friend. What’s your telephone number?
What’s Ali’s home number?
What’s his mobile phone number?
What’s her office phone number?
What’s their telephone number? 433-7891
652-0796
0925-3345462
213-4561
598-9863 Practice 3 :Telling the Time Listen to the examples. Then ask and
answer with a friend. What time is it?
What time are you going?
What time is he going?
What time is she coming back?
What time are they leaving? 10 (O’clock).
At 5:45 in the afternoon/p.m.
8: 20 in the morning/a.m.
7:15 in the evening/p.m.
At 9:30 Sounds and Letters Listen to the man giving his contact information to
a secretary. Secretary: What’s your phone number?
Man: It’s 344-5302.
Secretary: And your e-mail address?
Man: h-omidi60@xymail.comSay your e-mail address and spell it. Talk to Your Teacher
I don’t know. / I’m not sure.
I don’t understand. Listening and Reading Listen to the conversations and check
the correct items. Speaking and Writing Pair Work
Suppose you and your friend are in an office. You are the secretary. Ask your
friend
about his/her address and telephone number. Then change roles. Fill out the
table below. What’s your address? Your Conversation Pair Work
Do the conversation
You: I’m going to visit …………………… this ………………………… .
Are you coming with me?
Your friend: What time are you going?
You: ……………… in the ……………………………… .
Your friend: I’m not sure I can, but I’ll try. What’s ……………………… address?
You: …………………………………… .
Your friend: Call me before you go. My phone number is …………………………… .
You: OK, bye. همچنین شما می توانید مطالب زیر را مشاهده و نسبت به دانلود آنها اقدام نماییددانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name) دانلود پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Classmates)

دانلود پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age)

دانلود پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم(My Family)

دانلود پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)

دانلود پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

دانلود پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address)

دانلود پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food)

در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها برای نمایش قرار
داده شده است 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

دانلود پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

دانلود-پاورپوینت-درس-ششم-زبان-انگلیسی-پایه-هفتم-(my-house) دانلود
پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم My Houseاین
پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد
ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته
بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید
برد.بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران
مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص
جمع آوری شده است.مناسب برای
معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیزنوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 15 Lesson 6 My House Conversation Lesson 6 : My House Listen to Farid and his
mother talking at home. Farid: Mom, where are you?
Mom: I’m in the kitchen.
Farid: Hello. Where’s Dad?
Mom: In the garage.
Farid: What’s he doing? I’m so hungry.
Mom: OK, wash your hands and come for lunch.
I’ll call Dad; he’s fixing the car.
Farid: OK. Practice 1: Talking about Where People Are Listen to the examples.
Then ask and answer with a friend. Where are you?
Where is he?
Where is she?
Where are they? I’m in the bedroom.
He’s in the living room.
She is in her office.
They’re in the garage. Practice 2 : Talking about What People Are Doing Listen
to the examples. Then ask and answer with a friend. What are you doing?
What is he doing?
What is she doing?
What are they doing? I’m cooking.
He’s watching TV.
She’s reading a book.
They’re playing football. House Villa Tower apartment Sounds and Letters Listen
to the conversation between Fatemeh and her teacher. Teacher: Fatemeh, look at
this picture. What’s the man doing?
Fatemeh: He’s working*.
Teacher: Say it again.
Fatemeh: He’s working*.
Teacher: He’s working. It’s /w/, not /v/.Do you know any other words in English with the letter w?
Example: window, wall, … Talk to Your Teacher
Pardon? Can you say that again? Listening and Reading Listen to the
conversations and check the correct items. Speaking and Writing Pair Work
Say the name of a classmate. Your partner says what he/she is doing. Then
change roles. Fill out the table below Your Conversation Pair Work
Ask and answer with a friend using mime.You: What am I doing?
Your friend: You’re ……………………………… .
You: No, that’s not correct.
Your friend: Are you ………………………………………………?
You: Yes.
همچنین شما می توانید مطالب زیر را مشاهده و نسبت به دانلود آنها اقدام نماییددانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name) دانلود پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Classmates)

دانلود پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age)

دانلود پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم(My Family)

دانلود پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)

دانلود پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

دانلود پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address)

دانلود پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food)

 در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها برای نمایش قرار
داده شده است 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

دانلود پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

دانلود-پاورپوینت-درس-ششم-زبان-انگلیسی-پایه-هفتم-(my-house) دانلود
پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم My Houseاین
پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد
ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته
بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید
برد.بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران
مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص
جمع آوری شده است.مناسب برای
معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیزنوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 15 Lesson 6 My House Conversation Lesson 6 : My House Listen to Farid and his
mother talking at home. Farid: Mom, where are you?
Mom: I’m in the kitchen.
Farid: Hello. Where’s Dad?
Mom: In the garage.
Farid: What’s he doing? I’m so hungry.
Mom: OK, wash your hands and come for lunch.
I’ll call Dad; he’s fixing the car.
Farid: OK. Practice 1: Talking about Where People Are Listen to the examples.
Then ask and answer with a friend. Where are you?
Where is he?
Where is she?
Where are they? I’m in the bedroom.
He’s in the living room.
She is in her office.
They’re in the garage. Practice 2 : Talking about What People Are Doing Listen
to the examples. Then ask and answer with a friend. What are you doing?
What is he doing?
What is she doing?
What are they doing? I’m cooking.
He’s watching TV.
She’s reading a book.
They’re playing football. House Villa Tower apartment Sounds and Letters Listen
to the conversation between Fatemeh and her teacher. Teacher: Fatemeh, look at
this picture. What’s the man doing?
Fatemeh: He’s working*.
Teacher: Say it again.
Fatemeh: He’s working*.
Teacher: He’s working. It’s /w/, not /v/.Do you know any other words in English with the letter w?
Example: window, wall, … Talk to Your Teacher
Pardon? Can you say that again? Listening and Reading Listen to the
conversations and check the correct items. Speaking and Writing Pair Work
Say the name of a classmate. Your partner says what he/she is doing. Then
change roles. Fill out the table below Your Conversation Pair Work
Ask and answer with a friend using mime.You: What am I doing?
Your friend: You’re ……………………………… .
You: No, that’s not correct.
Your friend: Are you ………………………………………………?
You: Yes.
همچنین شما می توانید مطالب زیر را مشاهده و نسبت به دانلود آنها اقدام نماییددانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name) دانلود پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Classmates)

دانلود پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age)

دانلود پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم(My Family)

دانلود پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)

دانلود پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

دانلود پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address)

دانلود پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food)

 در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها برای نمایش قرار
داده شده است 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)

دانلود پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)

دانلود-پاورپوینت-درس-پنجم-زبان-انگلیسی-پایه-هفتم-(my-appearance) دانلود
پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم My
Appearanceاین
پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد
ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته
بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید
برد.بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران
مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص
جمع آوری شده است.مناسب برای
معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیزنوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 17 Lesson 5 My Appearance Lesson 5 :My Appearance Conversation Listen to the
student and his father talking about the student’s teachers at school. Father:
Is that your English teacher?
Student: No, my English teacher is the tall man. He’s wearing a gray suit. He’s
over there.
Father: And which one is your math teacher?
Student: He’s wearing a blue suit and a white shirt.
Father: Let’s meet your English teacher first. Practice 1 Talking about
Appearance (Height, Clothes, and Color) Listen to the examples. Then ask and
answer with a friend. Who is Mr. Davoodi?Who’s Mrs. Lari?Which one is Laleh?Which one is Reza?
He’s the tall man. He’s wearing a gray suit.
She’s the tall woman. She’s wearing a black chador.
She’s the tall girl. She’s wearing a brown scarf.
He’s the short boy. He’s wearing a white shirt. Practice 2 : Talking about
Appearance (Age, Clothes, and Color) Who is Mr. Lotfi?Who’s Mrs. Danesh?Which one is Dorna?Which one is your teacher?
He’s the old man. He’s wearing a green jacket.
She’s the old woman. She’s wearing a brown manteau.
She’s the young girl. She’s wearing a gray scarf.
He’s the young man. He’s wearing a blue suit. green jacket brown manteau. gray
scarf blue suit black shoes chador Sounds and Letters Listen to the student and
her teacher talking. Student: Excuse me, teacher? What’s چادر in English?
Teacher: Chador.
Student: And دستکش ?
Teacher: Gloves.
Student: And how do you spell them?
Teacher: C-H-A-D-O-R, and G-L-O-V-E-S.Now say the words for clothing items in English and spell them. Talk to Your
Teacher
What’s ……… in English? Listening and Reading Listen to the conversations and
check the correct items. Speaking and Writing Group Work
Ask your classmates about their family members and f ill out the table below.
Your Conversation Pair Work
Ask and answer with a friend about other classmates.You: Who is that …………………?
Your friend: Which one?
You: He’s/She’s wearing …………………………………………… .
Your friend: He’s/She’s ………………………… . همچنین شما می توانید مطالب زیر را مشاهده و نسبت به دانلود آنها اقدام نماییددانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name) دانلود پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Classmates)

دانلود پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age)

دانلود پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم(My Family)

دانلود پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)

دانلود پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

دانلود پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address)

دانلود پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food)

در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها برای نمایش قرار
داده شده است 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم(My Family)

دانلود پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم(My Family)

دانلود-پاورپوینت-درس-چهارم-زبان-انگلیسی-پایه-هفتم(my-family)دانلود
پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم My
Familyاین
پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد
ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته
بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید
برد.بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران
مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص
جمع آوری شده است.مناسب برای
معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیزنوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 17 Lesson 4 My Family Conversation Lesson 4:My Family Listen to the students
talking about their families. Student 1: Nice picture! Is that your father?
Student 2: Yes, he is.
Student 1: How old is he?
Student 2: 38.
Student 1: What’s his job?
Student 2: He’s a mechanic.
Student 1: And your mother?
Student 2: She’s 35. She is a housewife. Practice 1: Talking about Your Family
(Age) Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. How old is
your father?
How old is your mother?
How old is your brother?
How old is your sister?
How old is your uncle?
How old is your aunt? He’s 38 (years old).
She’s 35 (years old).
He’s 14 (years old).
She’s 8 (years old).
He’s 45 (years old).
She’s 30 (years old). Practice 2: Talking about Your Family (Job) Listen to the
examples. Then ask and answer with a friend. What is your father’s job?
What is your mother’s job?
What is his uncle’s job?
What is her aunt’s job?
What is his job?
What is her job? He’s a mechanic.
She’s a housewife.
He’s a doctor.
She’s a nurse.
He’s a teacher.
She’s a dentist. mechanic. housewife. doctor. nurse. teacher. dentist. Sounds
and Letters Listen to the school secretary and a student talking. He’s
completing a schoolform for the student. School Secretary: What’s your father’s
name?
Student: Goodarz Safari.
School Secretary: How do you spell his first name?
Student: That’s G-O-O-D-A-R-Z.
School Secretary: Thank you.
Say your father’s name and spell it. Talk to Your Teacher
Can you write it for me, please? Listening and Reading Listen to the conversations
and check the correct items. Speaking and Writing Group Work
Ask your classmates about their family members and f ill out the table below.
Your Conversation Pair Work
Do the conversationYou: How old is your …………………?
Your friend: He’s/She’s …………………… .
You: What’s ……………… job?
Your friend: He’s/She’s ………………………… .
You: And your …………………………?
Your friend: He’s/She’s …………… and is …………………………… همچنین شما می توانید مطالب زیر را مشاهده و نسبت به دانلود آنها اقدام نماییددانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name) دانلود پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Classmates)

دانلود پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age)

دانلود پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم(My Family)

دانلود پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)

دانلود پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

دانلود پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address)

دانلود پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food)

در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها برای نمایش قرار
داده شده است 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age)

دانلود پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age)

دانلود-پاورپوینت-درس-سوم-زبان-انگلیسی-پایه-هفتم-(my-age) دانلود
پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم My Ageاین
پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد
ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته
بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید
برد.بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران
مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص
جمع آوری شده است.مناسب برای
معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیزنوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 16 Lesson 3 My Age Lesson: My Age Conversation Listen to the teacher and her
students talking about birthdays. Teacher: Nargess, when is your birthday?
Nargess: It’s in Mehr.
Teacher: Really? How old are you now?
Nargess: I’m 12.
Teacher: What about you, Tahereh?
Tahereh: My birthday is in ……………… Practice 1: Talking about Your Age Listen to
the examples. Then ask and answer with a friend. How old are you? I’m 12.
I’m 12 years old. Practice 2: Talking about Date Listen to the examples. Then
ask and answer with a friend. When is your birthday?
When’s your birthday? It’s in Bahman.
In Bahman. young man old man He is 10 years old.
He is 1 years old.
Sounds and Letters Listen to the conversation between two students. Nader: How
old is your brother, Iman?
Iman: He’s thirteen.
Nader: Thirty?
Iman: No, thirteen, T-H-I-R-T-E-E-N.
Nader: Oh, I see. 1. Say your age and spell the number Talk to Your Teacher
How do you say this in English? 2. Circle the month and day of your birth in
the tables below. Listening and Reading Listen to the conversations and check
the correct items. Speaking and Writing Your Conversation Pair Work
Do the conversation.You: How old are you?
Your friend: I’m ………………………… . How about you?
You: …………………………………… . When’s your birthday?
Your friend: It’s in …………………………… . What about you?
You: …………………………………………… . همچنین شما می توانید مطالب زیر را مشاهده و نسبت به دانلود آنها اقدام نماییددانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name) دانلود پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Classmates)

دانلود پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age)

دانلود پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم(My Family)

دانلود پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)

دانلود پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

دانلود پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address)

دانلود پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food)

در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها برای نمایش قرار
داده شده است 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Classmates)

دانلود پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Classmates)

دانلود-پاورپوینت-درس-دوم-زبان-انگلیسی-پایه-هفتم-(my-classmates) پاورپوینت
درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم My Classmatesاین
پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد
ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته
بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید
برد.بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران
مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانش آموزان علم با ظرافت خاص
جمع آوری شده است.مناسب برای
معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیزنوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 16 Lesson 2 My Classmates Conversation Listen to the students talking in the
school yard. Ali: Who is that boy?
Parham: That’s Erfan. He’s our new classmate.
Ali: Let’s talk to him.
Parham: Hi, Erfan. This is Ali.
Ali: Nice to meet you, Erfan.
Erfan: Nice to meet you, too.
Ali: Welcome to our school.
Erfan: Thank you. Practice 1 : Introducing Others Listen to the introductions
and greetings. This is my friend Parham.
This is my classmate Parisa.
This is my English teacher Mr. Kamali.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too. Now introduce a friend to the class. Who is that boy?
Who is that girl?
Who is that man?
Who is that woman? He’s my friend Erfan.
She’s my classmate Parisa.
He’s my teacher Mr. Karimi.
She’s my teacher Miss/Mrs. Bahrami. Practice 2: Asking Someone’s Name Listen to
the examples. In pairs, ask and answer about other students’ names. Sounds and
Letters Listen to the conversation between a student and a librarian. Student:
Yes. Can I have my library card, please?
Librarian: Sure. What’s your name?
Student: I’m Parisa Behparvar.
Librarian: Sorry, what’s your last name again?
Student: Behparvar. B-E-H-P-A-R-V-A-R.
Librarian: OK. Here’s your card. Talk to Your Teacher
Can you help me, please?
I can’t spell ……… . A good student My classmates Children of school a kind
teacher impolite student Listening and Reading Listen to the conversations and
check the correct items. Speaking and Writing Group Work
Talk to your friends and f ill out the table below. Role Play Group Work
Do the conversation.Student A: Hi, ………………… . This is my friend …………………… .
Student B: Hi, …………………………… . Nice to meet you.
Student C: Nice to meet you, too.  همچنین شما می توانید مطالب زیر را مشاهده و نسبت به دانلود آنها اقدام نماییددانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name) دانلود پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Classmates)

دانلود پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age)

دانلود پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم(My Family)

دانلود پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)

دانلود پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

دانلود پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address)

دانلود پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food)

 در ادامه و همچنین گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها برای نمایش قرار
داده شده است 

دانلود فایل