نقشه GIS کامل شهر تهران

نقشه GIS کامل شهر تهران

نقشه GIS کامل شهر تهران

دانلود GIS کامل مناطق 22 گانه شهر تهران شامل: _لایه های منطقه بندی _محله بندی _بلوک _قطعه بندی(با کد پارسل قطعات) _کاربری اراضی(دارای ده کد کاربری اراضی) _بافت فرسوده _خطوط مترو _شبکه معابر _ایستگاه های مترو _ پهنه بندی طرح تفصیلی تهران فایل راهنما نیز به پیوست آمده است.

دانلود نقشه GIS شبکه معابر شهر تهران

دانلود نقشه GIS شبکه معابر شهر تهران

دانلود نقشه GIS شبکه معابر شهر تهران

دانلود نقشه GIS شبکه معابر شهر تهران حاوی لایه بندی کامل گذرهای اصلی و فرعی، خیابان ها، نام تمامی راهها،‌لایه های فضاهای اداری،درمانی، توریستی و …، پمپ بنزین،‌مسیرهای ویژه،‌فضای سبز،‌پارکینگ و …..