مینی برنامه نوت پد یاب

مینی برنامه نوت پد یاب

مینی برنامه نوت پد یاب

نرم افزار نوت پد یاب نوعی مینی برنامه است که درمواقعی که نمی توان نرم افزار نوت پد پیشورز را یافت انرا به راحتی با کنید. حجم این فایل بسیار کم است.