پوشه کار الکترونیکی معلمان دوره ابتدایی

پوشه کار الکترونیکی معلمان دوره ابتدایی

 پوشه کار الکترونیکی معلمان دوره ابتدایی

معلمان دوره ابتدایی با استفاده از پوشه کار الکترونیکی می توانند به راحتی به ثبت فعالیت های دانش آموزان در طول سال تحصیلی و مدیریت فرایندهای کلاسی و ارائه بازخورد بپردازند و نتایج پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به درستی و با دقت ارائه نمایند.