جزوه محاسبات عددی شماره یک

جزوه محاسبات عددی شماره یک

جزوه-محاسبات-عددی-شماره-یکجزوه کامل درس محاسبات عددی به صورت دستنویسمباحث مورد بررسی شامل·       آشنایی کامل با روش های تقریب ریشه·       انواع روش های درون یابی·       پسرو و پیشرو·       تقریب عددی انتگرال·       مشتقات جزئی·       حل معادلات دیفرانسیل به صورت عددی·       حل دستگاه های خطی و غیرخطی·       خطاها·       مقادیر ویژه ماتریس

دانلود فایل

کاتالیزور

کاتالیزور

کاتالیزورپاورپوینت کاتالیزور به زبان لاتین Catalysis is the process of increasing the rate of a chemical reaction by adding a substance known  as a catalyst , which is not consumed in the catalyzed reaction and can continue to act repeatedly.Because of this , only very small amounts of catalyst are required to alter the reaction rate in principle.In general , chemical reactions occur faster in the presence of a catalyst provides an alternative reaction pathway whit a lower activation energy than the non-catalyst mechanism. In catalyzed mechanisms , the catalyst usually reacts to form a temporary intermediate , which than regenerates the original catalyst in a cyclic process. A substance which provides a mechanism with a higher activation energy does not decrease the rate because the reaction can still occur by the non-catalyzed route. An added substance which does reduce the reaction rate is not considered a catalyst but a reaction inhibitor.مباحث بررسی شده شامل :·       Catalyst·       History·       Types·       Nanocatalysts·       Significance·       Energy processing·       Bulk chemicals·       Fine chemicals·       Environment·       Food processing·       Current market

دانلود فایل

جزوه کاربرد ریاضیات

جزوه کاربرد ریاضیات

جزوه-کاربرد-ریاضیاتجزوه کامل درس کاربرد ریاضیات به صورت دست نویسمباحث مورد بررسی شامل·       مدل سازی انتقال حرارت·       سرمایش کره فلزی·       پره خنک شونده با نیم رخ مستطیل·       میله توپر با منبع تولید گرما·       نفوذ مولکولی در یک نیم کره ، کره و . . .·       معادله پیوستگی·       جریان در سیال حاری·       جریان درون لوله با سطح مقطع دایره ای·       معادله دیفرانسیل ها·       موازنه جرم

دانلود فایل

اندازه گیری حلالیت دی اکسید کربن + سولفید هیدروژن در مخلوط های آبی از آلکالن آمی

اندازه گیری حلالیت دی اکسید کربن + سولفید هیدروژن در مخلوط های آبی از آلکالن آمی

اندازه-گیری-حلالیت-دی-اکسید-کربن--سولفید-هیدروژن-در-مخلوط-های-آبی-از-آلکالن-آمیعنوان مقاله انگلیسی :measurement solubility of carbon dioxide + hydrogen sulfide into aqueous blends of alkanolamines at high pressure.تعداد صفحه : 28 صفحهAbstractTreatment of the sour natural gas is a major step in natural gas processing so that the acid gasessuch as H2S and CO2 are removed from natural gas stream. The acid gases are harmful to environment and destroy the production equipment so that their presence in gas stream leads to corrosion and lowering heating value. On the other hand, for reliable and optimum design of separation equipment, primarily sufficient and accurate equilibrium data of the acid gases solubility in the aqueous alkanolamines is required. In this work, the simultaneous solubility of the H2S+CO2 in the alkanolamine mixtures is measured at 343 K and total pressure range of 0.1- 2.1 MPa. The blends are studied as the aqueous mixtures of N-methyldiethanolamine (MDEA)+2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP)+Piperazine (Pz) and the aqueous mixtures of Diisopropanolamine (DIPA), AMP and Pz. For the acid gas solubility measurements, a high pressure static apparatus is used through a volumetric method. The mass fraction of the total alkanolamine is fixed at 0.45 and the results are presented as the partial pressure of each acid gas against its loading (mole acid gas / total mole amine) and mole fraction. The influence of the AMP and Pz on the aqueous DIPA-based and MDEA-based systems are studied so that it is observed that the absorption of the CO2 in the aqueous alkanolamine enhances through separate blending of the AMP and Pz with the aqueous system of MDEA or DIPA and the absorption of the H2S reduces in both of the aqueous DIPA-based and MDEA-based systems.عنوان مقاله فارسی : اندازه گیری حلالیت دی اکسید کربن + سولفید هیدروژن در مخلوط های آبی از آلکالن آمین ها در فشار بالافرمت : wordتعداد صفحه : 23 صفحهچکیده :گازهای اسیدی برای محیط زیست مضر هستند و تجهیزات تولید را از بین می برند. به طوریکه حضور آنها در جریان گاز منجر به خوردگی و کاهش ارزش گرما می شود. از سوی دیگر، برای طراحی مناسب تجهیزات جداسازی، ابتدا گازهای تعادل کافی و دقیق از حلال گازهای اسیدی در آلکانولامین های آب ضروری است. در این گاز حلالیت همزمان H2O و CO2 در مخلوط های آلکالن آمین به ترتیب K343 و فشار کلی محدوده MPa 2.1-0.1 است. این مخلوط ها به عنوان مخلوط های آب آمینو 2 متیل 1 – پروپونال (AMP) و پیپرازین (Pt) و مخلوط های آبی دیسیپروپانولامین (pz , ALPA , AMP) مورد مطالعه قرار گرفته است. برای اندازه گیری حلالیت گاز اسیدیدستگاه استاتیک فشار بالا از طریق یک حجم حجمی استفاده می شود.فشار جزئی گاز هر اسید در برابر بارگذاری آن (مول اسید گاز / کل مول آمین) و کریستال مولی ارائه شده است. تأثیر AMP بر PZ بر روی سیستم های مبتنی بر DIPA مبتنی بر آب و MDEA مورد مطالعه قرار گرفته است به طوری که در نظر گرفته شده است که جذب شده در آلکانولای آب توسط تجزیه جداگانه AMP و PZ با سیستم های آب MDEA یا DIPA افزایش می یابد و جذب H2O در هر دو سیستم DIPA مبتنی بر آب و MDEA کاهش می یابد.کلمات کلیدی : حلالیت گاز اسید، پیپرازین، H2S, CO2 ، آلکانولامینمقدمه(معرفی)گاز طبیعی با چندین ناخالص مانند H2O و CO2 آلوده شده است که در حضور آب اسید زیولت را تشکیل می دهد. این گاز اسید باید از گاز طبیعی حذف شود زیرا تجهیزات و خطوط حمل و نقل فرایند را از بین می برد. باعث آلودگی محیط زیست و کاهش مقدار گرمایش گاز طبیعی می شود. علاوه بر این H2O یک گاز سمی است به طوری که هر دو CO2 و H2O خورنده ی خط لوله دریچه و غیره هستند.]1[ برای حذف این گازها از گاز طبیعی چندین فرآیند مانند جذب فیزیکی و شیمیایی از طریق استفاده از واحد گاز اسید که شامل یک کنتاکتور شیمیایی یا فیزیکی و ستون استاتور می باشد استفاده می شود. استفاده از آلکانولامین ها در فرآیند جذب شیمیایی مزایایی از جمله ظرفیت بالا برای جذب نرخ واکنش بالا با H2D و CO2، فشار بخار کم و هزینه پایین و استفاده از کربن کم را دارد]2و3[. یک مولکول آلکانولامین دارای حداقل یک گروه آمین و یک گروه هیدروکسیل است که در آن این گروه های قلیایی محلول تقویت می کنند تا جذب گاز اسیدی را بهبود بخشند و فشار بخار حرا حل کند]4[.

دانلود فایل

دانلود 52 تست مبانی پلیمر رشته شیمی

دانلود 52 تست مبانی پلیمر رشته شیمی

دانلود-52-تست-مبانی-پلیمر-رشته-شیمیعنوان فایل : 52 تست درس مبانی پلیمر همراه با جوابویژه رشته کارشناسی شیمیفرمت : PDF و wordتعداد صفحه : 8 صفحهتست های درس مبانی پلیمر :کدام یک از مراحل پلیمریزاسیون رادیکال آزاد نیست؟ (ج)الف) آغازینش منومر فعالب ) انتشار زنجیرۀ فعال توسط افزایش مداوم منومرهاج ) متصل شدن زنجیره های فعال به یکدیگرد ) خاتمه زنجیرۀ فعال برای حصول به پلیمر نهاییسرعت یک واکنش شیمیایی چه چیزی را نشان می دهد ؟ (الف)الف ) تغییرات غلظت در واحد زمان ب ) تغییرات رنگ در واحد زمانج ) تغییرات غلظت در واحد حجم د ) تغییرات حجم در واحد زمان

دانلود فایل

دانلود کتاب کامل انتقال جرم بهمنیار

دانلود کتاب کامل انتقال جرم بهمنیار

دانلود کتاب کامل انتقال جرم بهمنیار

کتاب کامل انتقال جرم بهمنیار آماده دانلود
فرمت: pdf
تعداد صفحات: 564
فهرست
فصل 1- مقدمه ای بر انتقال جرم
فصل 2- نفوذ مولوکولی در سیالات – ضرایب نفوذ در گازها و مایعات
فصل 3- انتقال جرم در شرایط یکنواخت (سیال ساکن ، موضعی از جریان آرام)
فصل 4- نفوذ و انتقال جرم در شرایط غیر یکنواخت
فصل 5- ضرایب انتقال جرم
فصل 6- انتقال جرم در جریان آرام و متلاطم
فصل 7- بررسی اجمالی واحدهای عملیاتی انتقال جرم
فصل 8- دستگاه های عملیاتی گاز – مایع
 
 …