ترجمه اشارات

ترجمه اشارات

ترجمه اشارات

این کتاب شامل ترجمه بخش طبیعیات و الهیات اشارات ابن سینا است و توسط عبد السلام بن محمود در قرن هفتم به فارسی ترجمه شده است و قبل از انقلاب به چاپ رسیده است.