گزارش سالانه مالی با Power BI

گزارش سالانه مالی با Power BI

گزارش سالانه مالی با Power BI

دیگر وقت خود را صرف ساخت گزارش نکنید و با یک کلیک گزارش ساخته و به سرعت، وضعیت موجود را تحلیل و تصمیم گیری کنید داده هایی که برای ساخت گزارش فوق لازمه: سال، شاخص و مقدار شاخص گزارشات دریافتی: روند و درصد تغییر شاخصها در گذر زمان برای مشاهده گزارش در اینجا کلیک نمائید