کتاب مکانیک کوانتومی 3 کوهن

کتاب مکانیک کوانتومی 3 کوهن

کتاب مکانیک کوانتومی 3 کوهن

دانلود کتاب مکانیک کوانتومی جلد سوم تالیف کوهن ، تانوجی ، برنارد دیو و لالوئه ترجمه رحیمی و سربیشه ای به صورت زبان فارسی و تعداد صفحات 474 و شامل سرفصل های : 8- رهیافتی مقدماتی به نظریه کوانتومی پراکندگی توسط پتانسیل 9- اسپین الکترون 10- جمع تکانه ای زاویه ای 11- نظریه اختلال مانا

کتاب مکانیک کوانتومی 2 کوهن

کتاب مکانیک کوانتومی 2 کوهن

کتاب مکانیک کوانتومی 2 کوهن

دانلود کتاب مکانیک کوانتومی جلد دوم تالیف کوهن ، تانوجی ، برنارد دیو و لالوئه ترجمه اشعری، رحیمی و سربیشه ای به صورت زبان فارسی و تعداد صفحات 717 و شامل سرفصل های : 4- کاربرد اصول موضوع در موردهای ساده : اسپین 1/2 و دستگاه های دوترازه 5- نوسانگر هماهنگ یک بعدی 6- خواص عمومی تکانه زاویه ای در مکانیک کوانتومی 7- ذره در پتانسیل مرکزی اتم هیدروژن

کتاب مکانیک کوانتومی 1 کوهن

کتاب مکانیک کوانتومی 1 کوهن

کتاب مکانیک کوانتومی 1 کوهن

دانلود کتاب مکانیک کوانتومی جلد اول تالیف کوهن ، تانوجی ، برنارد دیو و لالوئه ترجمه رحیمی و سربیشه ای به صورت زبان فارسی و تعداد صفحات 526 و شامل سرفصل های : 1- امواج و ذرات ، درآمدی بر ایده های اساسی مکانیک کوانتومی 2- ابزارهای ریاضی مکانیک کوانتومی 3- اصول موضوع مکانیک کوانتومی

کتاب فیزیک هسته ای کرین

کتاب فیزیک هسته ای کرین

کتاب فیزیک هسته ای کرین

دانلود کتاب فیزیک هسته ای تالیف کنت کرین (صدری حسنی) ویرایش دوم به صورت زبان اصلی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 828 و شامل سرفصل های : 1- Coordinates and Calculus 2- Differentiation 3- Integration: Formalism … 31- Nonlinear Dynamics and Chaos 32- Probability Theory

کتاب فیزیک هالیدی 3

کتاب فیزیک هالیدی 3

کتاب فیزیک هالیدی 3

دانلود کتاب فیزیک هالیدی جلد سوم ویرایش دهم ترجمه محمدرضا خوشبین خوش نظر به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 368 و شامل سرفصل های : _ شاره ها _ امواج I _ امواج II _ دما،گرما،و قانون اول ترمودینامیک _ نظریه جنبش گازها _ آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک _ تصویرها _ تداخل _ پراش

کتاب فیزیک مدرن

کتاب فیزیک مدرن

کتاب فیزیک مدرن

دانلود کتاب فیزیک مدرن تالیف وایدنر سلز به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 702 و شامل سرفصل های : 1- چند مقدمه 2- حرکت شناسی نسبیتی : فضا و زمان 3- دینامیک نسبیتی : اندازه حرکت و انرژی 4- اثرهای کوانتومی : جنبه های ذره ای تابش الکترومغناطیس 5- اثرهای کوانتومی : جنبه های موجی ذرات مادی 6- ساختار هیدروژن 7- اتمهای چندالکترونی 8- وسایل و ماشین های شتابدهنده 9- ساختار هسته ای 10- واکنشهای هسته ای 11- ذرات بنیادی 12- فیزیک مولکولی و فیزیک حالت جامد

کتاب فیزیک دانشگاهی

کتاب فیزیک دانشگاهی

کتاب فیزیک دانشگاهی

دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی تالیف یانگ و فریدمن ویرایش 14 به صورت زبان اصلی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 1596 و شامل سرفصل های : – MechAnics : 1- UNITS, PHYSICAL QUANTITIES, AND VECTORS 2- MOTION ALONG A STRAIGHT LINE 3- MOTION IN TWO OR THREE DIMENSIONS 4- NEWTON’S LAWS OF MOTION 5- APPLYING NEWTON’S LAWS 6- WORK AND KINETIC ENERGY 7- POTENTIAL ENERGY AND ENERGY CONSERVATION 8- MOMENTUM, IMPULSE, AND COLLISIONS 9- ROTATION OF RIGID BODIES 10- DYNAMICS OF ROTATIONAL MOTION 11-

حل المسائل فیزیک حالت جامد

حل المسائل فیزیک حالت جامد

حل المسائل فیزیک حالت جامد

دانلود کتاب حل المسائل فیزیک حالت جامد تالیف اشکرافت،مرمین (ویراست اول) – کیتل (ویراست هشتم) به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 75 و شامل سرفصل های : 1- نظریه درورد در فلزات 2- نظریه سامرفیلد در فلزات 4- شبکه های بلوری 5- شبکه وارون 6- تعیین ساختار بلورها به وسیله پراش اشعه X 7- دسته بندی شبکه های براوه و ساختارهای بلوری 8- ترازهای الکترونی در یک پتانسیل دوره ای 9- الکترون در یک پتانسیل دوره ای ضعیف 10- روش بستگی قوی 11- روش های دیگر در بدست آوردن نوار انرژی 12- روش نیمه کلاسیک معادلات حرکت الکترون 13- نظریه نیمه کلاسیک رسانش در فلزات 16- ورای تقریب زمان و اهلش توجه

کتاب فیزیک حالت جامد

کتاب فیزیک حالت جامد

کتاب فیزیک حالت جامد

دانلود کتاب فیزیک حالت جامد تالیف علی عمر ترجمه نبیونی به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 734 و شامل سرفصل های : 1- ساختارهای بلوری و نیروهای بین اتمی 2- پراش پرتوهای ایکسنوترون و الکترون در بلورها 3- ارتعاشات شبکه : خواص حرارتی،آکوستیکی و اپتیکی 4- فلزات I : مدل الکترون آزاد 5- فلزات II : نوارهای انرژی در جامدات 6- نیمه رساناها I : تئوری 7- نیمه رساناها II : قطعات 8- خواص اپتیکی و مغناطیسی جامدات 9- مغناطیس و تشدید مغناطیسی 10- ابر رسانایی