طرح درس ملی ریاضی چهارم ابتدایی درس آشنایی با ضرب دوعدد

طرح درس ملی ریاضی چهارم ابتدایی درس آشنایی با ضرب دوعدد

طرح درس ملی ریاضی چهارم ابتدایی درس آشنایی با ضرب دوعدد

معرفی طرح درس : طرح درس ملی ریاضی چهارم ابتدایی آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: چهارم ابتدایی موضوع درس: ضرب دوعدد دو رقمی اهداف : اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف اهداف و پیامدها هدف کلی

طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به تخت جم

طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به تخت جم

طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به تخت جم

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به تخت جمشید نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: چهارم ابتدایی موضوع درس:سفری به تخت جمشید اهداف : آشنایی با حکومت هخامنشیان اشکانیان و سلوکیان آشنایی با اثار تاریخی و تخت جمشید از فراگیران انتظار می رود در پایان درس بتوانند: اهمیت حفظ آثار تاریخی را بدانند. حد اقل دواثار باستانی در این دوره را بدانند. چگونگی از بین رفتن حکومت هخامنشیان و روی کار آمدن حکومت اشکانیان را بدانند . پادشاهان معروف هخامنشیان و اشکانیان را نام ببرند. درمورد جنگ ایران و روم بتوانند توضیح دهند دلیل اصلی جنگ های پی در پی ایران را بدانند. چگونگی از

طرح درس علوم چهارم ابتدایی درس مخلوط ها در زندگی

طرح درس علوم چهارم ابتدایی درس مخلوط ها در زندگی

طرح درس علوم چهارم ابتدایی درس مخلوط ها در زندگی

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم چهارم مخلوط ها در زندگی – شامل دو طرح درس در باره مخلوط ها در زندگی نام کتاب درسی: علوم پایه : چهارم