دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی ۲۹۶ ص تایپ شده فرمت PDF فهرست: فصل اول : آمار توصیفی فصل دوم: منحنی طبیعی (بهنجار) فصل سوم: متغیرهاي تصادفی و توزیعهاي احتمال فصل چهارم:توزیع احتمال گسسته فصل پنجم: توزیع احتمال پیوسته فصل ششم : رگرسیون و همبستگی تست ها ي فصل ششم پاسخنامه تست هاي فصل ششم