ارتباط موثر با ديگران

ارتباط موثر با ديگران

ارتباط موثر با ديگران

مهارت برقراري ارتباط موثر با ديگران انسان يك موجود اجتماعي است و ارتباط با ديگران هميشه بخش مهمي از زندگي بوده است .اما شايد اهميت ارتباط باديگران هيچگاه به اندازه امروز نبوده است . امروزه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه ناگزير از برقراري ارتباز با ديگران هستيم تا جايي كه دوران زندگي ما عصر ارتباطات ناميده اند