جزوه کامل و نکات مهم فیزیولوژی برن و لوی: جلد دوم

جزوه کامل و نکات مهم فیزیولوژی برن و لوی: جلد دوم

جزوه کامل و نکات مهم فیزیولوژی برن و لوی: جلد دوم

در این فایل خلاصه ای از مطالب و نکات مهم یعنی نکاتی که برای آزمونهای پایان ترم و آزمون های کنکور لازم است، آمده است. شامل تمام مباحث مطرح شده در کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ می باشد. شامل فصل 18-43 است.

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش6: فیزیولوژی قلب و عروق

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش6: فیزیولوژی قلب و عروق

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش6: فیزیولوژی قلب و عروق

این فایل شامل خلاصه مطالب و نکات مهم و کنکوری بخش 6 فیزیولوژی گانونگ( فیزیولوژی قلب و عروق ) می باشد که شامل 5 فصل است. بخش ششم: فیزیولوژی قلب و عروق فصل 30. منشأ ضربان و فعالیت الکتریکی قلب فصل 31.قلب به عنوان یک پمپ فصل32.خون به عنوان یک مایع در گردش و دینامیک جریان خون و لنف قصل33. مکانیسم های تنظیم کننده سیستم قلب و عروق فصل34.گردش در نواحی ویژه با مطالعه این فایل در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد شد. مطالب موجود با همکاری فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی فارغ التحصیل از دانشگاه های مادر تهیه و تنظیم شده است یعنی خلاصه یادداشت های دستنویس

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش7:فیزیولوژی تنفس

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش7:فیزیولوژی تنفس

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش7:فیزیولوژی تنفس

این فایل شامل خلاصه مطالب و نکات مهم و کنکوری بخش 7 فیزیولوژی گانونگ( فیزیولوژی تنفس ) می باشد که شامل 3 فصل است. بخش هفتم: فیزیولوژی تنفس فصل35: عملکرد ریوی فصل36: انتقال گازها و تنظیم در ریه ها فصل37: تنظیم تنفس با مطالعه این فایل در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد شد. مطالب موجود با همکاری فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی فارغ التحصیل از دانشگاه های مادر تهیه و تنظیم شده است یعنی خلاصه یادداشت های دستنویس این عزیزان به زبان فارسی است. گاهی مطالعه مطالب مفصل سبب عدم تمرکز و ایجاد استرس می گردد به ویژه اگر تا زمان آزمون فاصله زمانی کمی

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش8: فیزیولوژی کلیه

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش8: فیزیولوژی کلیه

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش8: فیزیولوژی کلیه

این فایل شامل خلاصه مطالب و نکات مهم و کنکوری بخش 8 فیزیولوژی گانونگ( فیزیولوژی کلیه ) می باشد که شامل 3 فصل است. بخش هشتم: فیزیولوژی کلیه فصل38: عملکرد کلیوی و دفع ادرار فصل39: تنظیم حجم و ترکیب مایع خارج سلولی فصل 40: اسیدی شدن ادرار و دفع بی کربنات با مطالعه این فایل در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد شد. مطالب موجود با همکاری فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی فارغ التحصیل از دانشگاه های مادر تهیه و تنظیم شده است یعنی خلاصه یادداشت های دستنویس این عزیزان به زبان فارسی است. گاهی مطالعه مطالب مفصل سبب عدم تمرکز و ایجاد استرس می گردد