دانلود ترجمه مقاله بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر

دانلود ترجمه مقاله بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر

دانلود ترجمه مقاله بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر

دانلود ترجمه مقاله بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر و تحول راهبردی سازمان ها فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحه به همراه ترجمه 24 صفحه Title: Role of Comprehensive Quality Management Excellence Model in strategic transformation of organizations Abstract: This study introduces and explains the model advanced quality management and comprehensive review of its role in the strategic transformation has been carried out. This article kind of research and development survey and its methodology is a library studies. Also, data collection is taking receipt. In literature, the subject of this article first principles of total quality management (TQM) have been discussed so as to better view this way to use this system in order to improve trade and is Mlkrdsazman achieved. Strategic application of quality management to

ترجمه مقاله الگوهای موثر ارزیابی مشاغل در فرایند مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله الگوهای موثر ارزیابی مشاغل در فرایند مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله الگوهای موثر ارزیابی مشاغل در فرایند مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله الگوهای موثر ارزیابی مشاغل در فرایند مدیریت منابع انسانی Title: Evaluation of effective business models in the process of Human Resource Management Introduction: The evaluation criteria by businesses as a place of business, has numerous benefits for most workers Astkh of their motivation, selecting appropriate staff to determine staff promotion path, determine training needs, allocation of tasks intended to jobs, pay appropriate, to prevent accidents work, improve working conditions and simplification can be named. To achieve the above goals should be jobs using job evaluation system be put much Gyy Vmvrdsnjsh. عنوان مقاله: الگوهای موثر ارزیابی مشاغل در فرایند مدیریت منابع انسانی مقدمه: ارزشیابی مشاغل بعنوان ضابطه یافتن جایگاه مشاغل، دارای مزایای بیشماری برای شاغلین است که از عمده ترین آنها ایجاد انگیزش، انتخاب کارکنان

ترجمه مقاله الگوهای اندازه ‌گیری سرمایه فکری با نگاهی به بخش خدمات

ترجمه مقاله الگوهای اندازه ‌گیری سرمایه فکری با نگاهی به بخش خدمات

ترجمه مقاله الگوهای اندازه ‌گیری سرمایه فکری با نگاهی به بخش خدمات

ترجمه مقاله الگوهای اندازه ‌گیری سرمایه فکری با نگاهی به بخش خدمات تعداد صفحه با ترجمه: 13 صفحه فرمت فایل ورد و قابل ویرایش TITLE Article: Intellectual capital measurement models look at the services sector Abstract: Modern economic growth, sources of knowledge and information can be ¬. This increases the importance of intellectual capital (IC = Intellectual Capital) as a research and economic issues have been. The role and contribution in the development of intellectual capital management, technical and social economy has been subject to new research, so that institutional knowledge, main competitive advantage and create value is known. Therefore, to achieve competitive advantage and survival of the organization depends on its ability to create, store, distribute and use knowledge assets. ¬ size by making the intellectual capital of the strategic approach is

ترجمه مقاله اقیانوس آبی؛ استراتژی رقابت در بازار بی‌رقیب

ترجمه مقاله اقیانوس آبی؛ استراتژی رقابت در بازار بی‌رقیب

ترجمه مقاله اقیانوس آبی؛ استراتژی رقابت در بازار بی‌رقیب

ترجمه مقاله اقیانوس آبی؛ استراتژی رقابت در بازار بی‌رقیب تغداد صفحات با ترجمه: 16 صفحه فایل ورد قابل ویرایش Title: Ocean Blue; strategy in market competition Byrqyb Abstract: The purpose of this paper reviews the new thinking about strategy. Strategy and Innovation in traditional ways, the idea created in the designated area and the industry is focused structured. Innovation is a random phenomenon by which a limited number of individuals within the company, usually in their research and development activities, is achieved. Here with a new strategy: Strategy Aqyanvsaby is introduced. Strategy Aqyanvsaby new approaches and innovative strategies that target the growth and sustained company performance. Unlike competitive strategies that companies typically try to create value instead, actually the value of the share or to seize. Logic's new strategy is based on

ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین دانش و بهینه سازی آن در طرح های انرژی

ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین دانش و بهینه سازی آن در طرح های انرژی

ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین دانش و بهینه سازی آن در طرح های انرژی

ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین دانش و بهینه سازی آن در طرح های انرژی فایل ورد تعداد صفحات انگلسی و فارسی: 24 صفحه چکیده: علیرغم اهمیت زنجیره تامین برای سازمان، درباره ابعاد ناملموس زنجیره های تامین مطالعات کمی انجام شده است و اطلاعات کمی در مورد چرائی متفاوت بودن عملکرد زنجیره های تامین نسبت به یکدیگر وجود دارد. در این مقاله سعی بر آنست تا ضمن بررسی زنجیره تامین دانشی، کارکرد مدیریت دانش در قالب زنجیره تأمین دانش در طرح ها از طریق توسعه یک الگو ارزیابی شود. سپس الگوهای ارزیابی عملکرد و دانش با یکدیگر منطبق شده ویک رویکرد جدید برای ارزیابی دانش در قالب یک زنجیره تامین ارائه میگردد. با توجه به اینکه دانش یک عامل کیفی می باشد و کمی سازی آن نیاز به

ترجمه مقاله ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش

ترجمه مقاله ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش

ترجمه مقاله ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش

ترجمه مقاله ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمانهای تحقیقاتی با رویکرد استفاده موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات فایل ورد مقاله باترجمه 22 صفحه عنوان مقاله: ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمانهای تحقیقاتی با رویکرد استفاده موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات مقدمه: با گذر از انقلاب صنعتی و ورود به هزاره جدید، دیگر موتور محرک رشد سازمان ها، به سرمایه و نیروی انسانی محدود نمی شود. مهمترین متغیر رشد همه جانبه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در عصر حاضر، دانش است. دانش به معنای واقعی خود، مجموعه¬ای است از مهارتها و توانمندیهای انسانی، که با آگاهی و اطلاعات از روشهای تولید بهتر، همراه است. کاربرد چنین برداشتی از دانش در سازمان های کنونی و آینده بسیار فراگیر شده است. بدین صورت سازمان ها در پی بهره برداری صحیح

دانلود ترجمه مقاله بهسازی منابع انسانی در سازمانهای تحقیقاتی از طریق گردش شغلی

دانلود ترجمه مقاله بهسازی منابع انسانی در سازمانهای تحقیقاتی از طریق گردش شغلی

دانلود ترجمه مقاله بهسازی منابع انسانی در سازمانهای تحقیقاتی از طریق گردش شغلی

دانلود ترجمه مقاله بهسازی منابع انسانی در سازمانهای تحقیقاتی از طریق گردش شغلی تعداد صفحه با ترجمه: 23 صفحه فرمت ورد و قابل ویرایش TITLE article: Improvement of human resources in research organizations through job rotation Abstract: Experts believe that the success of organizations, especially research organizations tied up employees happy, motivated Vkhlaq informed of the objectives in order to realize their aspirations, efforts to achieve these important sectors. In this case, because managers will be able to create a favorable environment, the capabilities of those powers to raise the verb. On the other hand rely on the fact that Bryan Frayndyadgyry first learn to pace begins, then the intensity and the time to steady state generator to eat, this time the person will achieve their maximum learning. Prolongation over time, slowly

ترجمه مقاله برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک

ترجمه مقاله برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک

ترجمه مقاله برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک

ترجمه مقاله برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحه به همراه ترجمه 19 صفحه Title: Human Resource Planning Strategic approach Abstract: One of the major elements of management planning. Elements of infrastructure management and planning process that all organizations in the form of its activities and its efforts on desired goals, ways to achieve it and how the route has Vadgham combined, (a) and its implementation aim of achieving organizational results is. So for the management of all resources under their control should be a good plan. The source of these resources is considered strategic for organizations, human resources and important component of the doublet is a strategic planning issues, the factors causing the new attitude in