ترجمه سند طلاق

ترجمه سند طلاق

ترجمه سند طلاق

چنانچه نیاز به ترجمه طلاق نامه از فارسی به انگلیسی داشته باشید باید اصل سند طلاق را به همراه شناسنامه یکی از زوجین و کپی پاسپورت زوجین به دارالترجمه ارائه نمایید تا ترجمه رسمی فارسی به انگلیسی آن ظرف چند روز به همراه تایید دادگستری و وزارت امورخارجه به شما عزیزان تحویل داده شود . اما چنانچه سند طلاق شما در یک کشور انگلیسی زبان و به زبان انگلیسی صادر شده است باید اصل سند به تایید کنسول ایران در کشور صادر کننده برسد و سپس صحت مهر کنسولی به تایید وزارت امور خارجه ایران برسد تا بتوان سند طلاق را

ترجمه سند ازدواج

ترجمه سند ازدواج

ترجمه سند ازدواج

ترجمه سند ازدواج در صورتی که خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید است. ضمنا ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نیست. ترجمه گواهی ازدواج موقت یا ترجمه اقرار به ازدواج اگر در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد قابل تایید است. جهت تایید ترجمه رسمی سند ازدواج شناسنامه دو طرف ازدواج باید ارائه شود. براي ترجمه رونوشت سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه الزامي است. ترجمه رونوشت سند ازدواج در صورتي كه از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل تاييد است. نکته : ترجمه رسمی سند ازدواج تنها توسط مترجم رسمی قسم خورده قوه قضاییه انجام می شود و به همراه تاییدات است تایید و

گواهی شغلی

گواهی شغلی

 گواهی شغلی

نکته : در گواهی شغلی اگر شغل فرد تمام وقت باشد می بایست دفترچه بیمه , سابقه بیمه و مدت زمان اشتغال که به تایید سازمان بیمه مربوط رسیده است نیز آماده شود. هدف از ترجمه گواهی شغلی چیست ترجمه گواهی شغلی یا ترجمه گواهی کار در بسیاری از موارد از جمله دریافت ویزا برای ارائه به سفارت الزامی است اگر گواهی شغلی از سازمان ارائه شود چه ملزوماتی دارد لازم به ذکر است گواهی اشتغال به کاری که از سمت ادارات و سازمان های دولتی صادر می شود می بایست به تایید

ترجمه پروانه مطب

ترجمه پروانه مطب

ترجمه پروانه مطب

مراحل تایید پروانه مطب از سوی دادگستری و وزارت امورخارجه معمولاً برای تایید و ترجمه پروانه مطب هیچگونه تشریفات خاصی نیاز نیست و پس از انجام ترجمه رسمی و پس از امضا و ممهور شدن از سوی مترجم رسمی همراه با اصل مدرک به دادگستری ارسال می گردد و دادگستری آن را تایید می نماید و سپس به تایید وزارت امورخارجه می رسد .