پروژه آماده برنامه‌ریزی ماشین

پروژه آماده برنامه‌ریزی ماشین

پروژه آماده برنامه‌ریزی ماشین

برنامه ریزی ماشین‌ برای پاسخگویی به سوال واگذاری کدام کار به کدام ماشین استفاده‌ می‌شود. ما برای این کار هدف‌هایی مانند کمینه کردن اوقات بیکاری یا زمان‌های اضافه کاری را در نظر میگیریم که هر کدام از آنها تحت شرایط خاصی قابل اجرا می‌باشند. با توجه به عدم قطعیت و احتمالی بودن کلیه کارها در این پژوهش نیز فرض بر عدم قطعیت کارها گرفته شده‌ است. همچنین یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی غیر قطعی برای مسائل برنامه ریزی ماشین‌ها با توجه به محدودیت هزینه کاری و زمان تحویل، ارایه شده است. برای حل معادلات بدست آمده نیز از الگوریتم هوشمندی استفاده شده است‌،که مبنای ان بر اساس الگوریتم ژنتیک اصلاح شده می‌باشد. و در آخر یک مثال عددی برای فهم الگوریتم و درک میزان