نقشه های طراحی شده مدار فرمان با لوگو زیمنس – 20 صفحه – pdf+ powerpoint

نقشه های طراحی شده مدار فرمان با لوگو زیمنس – 20 صفحه – pdf+ powerpoint

نقشه-های-طراحی-شده-مدار-فرمان-با-لوگو-زیمنس--20-صفحه--pdf-powerpointدر اين پاورپوينت سعي شده که مدارهاي کاربردي مورد استفاده در صنعت توسط نرم افزار لوگو زيمنس طراحي شود و شامل :
کنترل از يک نقطه سنتي ( FBD )
کنترل از يک نقطه سنتي ( LAD )
کنترل از يک نقطه ( توسط flag )
کنترل از دو نقطه
لحظه اي و دائم سنتي ( FBD )
لحظه اي و دائم سنتي ( LAD )
لحظه اي و دائم ( توسط flag )
فليپ فلاپ ( چشمک زن )
يکي پس از ديگري
يکي بجاي ديگري
چپگرد راستگرد سريع
چپگرد راستگرد با حفاظت کامل ( FBD )
چپگرد راستگرد با حفاظت کامل ( LAD)
يکي بجاي ديگري اتوماتيک
ستاره مثلث
ستاره مثلث اتوماتيک
چپگرد راستگرد ستاره مثلث
مدار ميز مسابقه
مدار ترکيبي فلگ ، تايمر و کانتر

دانلود فایل

جزوه ماشین الکتریکی 3 – 70 صفحه – pdf

جزوه ماشین الکتریکی 3 – 70 صفحه – pdf

جزوه-ماشین-الکتریکی-3--70-صفحه--pdfجزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل:
معرفي ژنراتور سنکرون
ولتاژسازي در حالت بي باري
عملکرد دمپر در روتور
محاسبه ولتاژ القايي
گام کسري – کوتاه شده
شار زير هر قطب
ضريب کوتاهي گام
ضريب توزيع سيم پيچي
حذف هارمونيکها
اثر کوتاهي گام بر روي هارمونيک
اثر جريان سيم پيچ استاتور
رسم برداري – فيزوري در حالت پس فاز
رسم برداري – فيزوري در حالت پيش فاز
توان در ژنراتور سنکرون
معيار سطوح برابر
سنکرون کردن ژنراتورها
بررسي تحريک اضافي و نقصاني
بررسي ماشين قطب برجسته
رسم دياگرام برداري قطب برجسته
توان در ماشين قطب برجسته
معرفي موتور سنکرون
روشهاي راه اندازي موتور سنکرون
رسم دياگرام فيزوري موتور سنکرون

دانلود فایل

جزوه ماشین الکتریکی 3

جزوه ماشین الکتریکی 3

جزوه-ماشین-الکتریکی-3جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل:
معرفي ژنراتور سنکرون
ولتاژسازي در حالت بي باري
عملکرد دمپر در روتور
محاسبه ولتاژ القايي
گام کسري – کوتاه شده
شار زير هر قطب
ضريب کوتاهي گام
ضريب توزيع سيم پيچي
حذف هارمونيکها
اثر کوتاهي گام بر روي هارمونيک
اثر جريان سيم پيچ استاتور
رسم برداري – فيزوري در حالت پس فاز
رسم برداري – فيزوري در حالت پيش فاز
توان در ژنراتور سنکرون
معيار سطوح برابر
سنکرون کردن ژنراتورها
بررسي تحريک اضافي و نقصاني
بررسي ماشين قطب برجسته
رسم دياگرام برداري قطب برجسته
توان در ماشين قطب برجسته
معرفي موتور سنکرون
روشهاي راه اندازي موتور سنکرون
رسم دياگرام فيزوري موتور سنکرون

دانلود فایل

نقشه های طراحی شده مدار فرمان با LOGO

نقشه های طراحی شده مدار فرمان با LOGO

نقشه-های-طراحی-شده-مدار-فرمان-با-logoدر اين پاورپوينت سعي شده که مدارهاي کاربردي مورد استفاده در صنعت توسط نرم افزار لوگو زيمنس طراحي شود و شامل :
کنترل از يک نقطه سنتي ( FBD )
کنترل از يک نقطه سنتي ( LAD )
کنترل از يک نقطه ( توسط flag )
کنترل از دو نقطه
لحظه اي و دائم سنتي ( FBD )
لحظه اي و دائم سنتي ( LAD )
لحظه اي و دائم ( توسط flag )
فليپ فلاپ ( چشمک زن )
يکي پس از ديگري
يکي بجاي ديگري
چپگرد راستگرد سريع
چپگرد راستگرد با حفاظت کامل ( FBD )
چپگرد راستگرد با حفاظت کامل ( LAD)
يکي بجاي ديگري اتوماتيک
ستاره مثلث
ستاره مثلث اتوماتيک
چپگرد راستگرد ستاره مثلث
مدار ميز مسابقه
مدار ترکيبي فلگ ، تايمر و کانتر

دانلود فایل

جزوه مدار الکتریکی 2

جزوه مدار الکتریکی 2

جزوه-مدار-الکتریکی-2جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :
گره ساده و اصلي
شاخه ساده و اصلي
روش KCL
پاشخ در حوزه فرکانس
روش خانه
گراف و استفاده از آن
انواع گراف
ماتريس تلاقي عناصر و گره
درخت يک گراف
نوشتن کات ست
ماتريس کات ست اساسي
و……

دانلود فایل

جزوه مدار الکتریکی 1

جزوه مدار الکتریکی 1

جزوه-مدار-الکتریکی-1جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :
تعاريف و واحدها
تعريف مسير و حلقه
قوانين کريشهف
تحليل مدار با يک حلقه
تحليل مدار با يک زوج گره
ترکيب مقاومتها
تبديل ستاره به مثلث و برعکس
ترکيب منابع ولتاژ و جريان
مقسم ولتاژ و جريان
تحليل مدار به روش گره
ويژگيهاي مقاومتهاي اهمي ، سلفي و خازني
فرق بين حلفه و مش
تبديل منابع
اضل برهم نهي ( جمع آثار )
قضاياي تونن و نورتن
انتقال حداکثر توان
مدار مرتبه اول
پاسخ حالت صفر
پاسخ کامل
پاسخ گذرا
پاسخ پله
مدار مرتبه دوم
انواع حالتهاي ميرايي
و حل دهها مثال در پايان هر قسمت

دانلود فایل

جزوه گروه برداری ترانسهای سه فاز

جزوه گروه برداری ترانسهای سه فاز

جزوه-گروه-برداری-ترانسهای-سه-فازجزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل:
معرفي انواع گروه برداري
گروه برداري صفر درجه
گروه برداري 30 درجه
گروه برداري 180 درجه
گروه برداري 330 درجه
اتصال yY
اتصال yD
اتصال dY
اتصال dD
گروه اتصالات زيگزاک
اتصال yZ
اتصال dZ
موازي کردن ترانسها
مدار معادل ترانسفورماتور
اتصال مثلث باز
بهمراه رسم شکلها و حل تمرين

دانلود فایل

جزوه گزارش کار آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

جزوه گزارش کار آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

جزوه-گزارش-کار-آزمایشگاه-ماشینهای-الکتریکیجزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :
مولد شنت تحريک سرخود
آزمايش بي باري تحريک مستقل
آزمايش بارداري تحريک مستقل
بررسي خصوصيات ومنحني مشخصه هاي مولد تحريک سري
بررسي خصوصيات ومنحني مشخصه هاي مولد کمپوند
راه اندازي موتور تحريک سرخود شنت
راه اندازي موتور سري
راه اندازي موتور کمپوند
اندازه گيري مقاومت سيم بنديهاي ماشينهاي الکتريکي
اندازه گيري ضريب خودالقاء سلف
سيستم ارت زمين
اندازه گيري ظرفيت يک خازن
روش استفاده از ميگر
اندازه گيري توان در جريان مستقيم

دانلود فایل

روابط محاسباتی ماشینهای الکتریکی

روابط محاسباتی ماشینهای الکتریکی

روابط-محاسباتی-ماشینهای-الکتریکیمورد استفاده متخصصان ، دانشجويان و علاقمندان به تجزيه و تحليل و انجام محاسبات مربوط به ماشينهاي الکتريکي AC و DC بوده و شامل عناوين زير است :
روابط DC
قانون فاراده
راندمان ماشين – ضريب بهره
تلفات در ماشينهاي الکتريکي
بلوک دياگرام توان در مولدهاي DC
بلوک دياگرام توان در موتورهاي DC
انواع مولدهاي جريان مستقيم
تنظيم ولتاژ
گشتاور در موتورهاي DC
تنظيم سرعت در موتورها
انواع موتورهاي جريان مستقيم
رابطه گشتاور – دور موتورها
فرمولها وروابط مربوط به آرميچرهاي DC
روابط AC
روابط مربوط به ترانسفورماتورها
ضريب بهره ساليانه در ترانسهاي قدرت
مدار معادل ترانسهاي واقعي
موازي کردن ترانسفورماتورها
گشتاور در الکتروموتورها
تلفات در موتورهاي سه فاز
تلفات در موتورهاي تکفاز
محاسبه ظرفيت خازن جهت راه اندازي موتورهاي سه فاز با برق تکفاز
ژنراتورهاي سه فاز
راندمان در ژنراتورها
دياگرام ژنراتورهاي سه فاز با قدرت زياد
بهمراه نقشه ها و علائم مربوطه

دانلود فایل