یک قرن ترانه و آهنگ

یک قرن ترانه و آهنگ

یک قرن ترانه و آهنگ

یک قرن ترانه و آهنگ در مجموعه حاضر بیش از هفتاد آهنگ از آثار ترانه سرایان و آهنگسازان گردآوری شده است که آفرینش بعضی از ان آهنگ ها به هشتاد سال پیش می رسد. ترانه های این دفتر سالهای سال ورد زبان مردمان بود و امروز نیز که بعضی از آن تصنیف ها خوانده و نواخته می شود، مورد توجه قرار می گیرد و استقبال می شود. ترانه ها و تصنیف های این دفتر بیشتر از مجله موزیک ایران (1331-1344) و برخی منابع دیگر برگرفته شده است. ترانه‌های کتاب همراه با نت‌های موسیقی به طبع رسیده و عناوین

یک کلمه

یک کلمه

یک کلمه

یک کلمه ین رساله از یک مقدمه و بیست و یک فصل و دو بیانیه در خاتمه آن، تشکیل شده‌است. مستشار الدوله سعی در واکاوی علل عقب ماندگی جامعه ایرانی را داشته و دنبال یافتن راه رهائی از توسعه-نیافتگی و استبداد می‌گردد. وی در رساله از زبان دوستی که وجود خارجی ندارد، پیشرفت کشور را فقط در یک کلمه و آن هم “قانون” ذکر می‌کند.

ادبیات تطبیقی 13

ادبیات تطبیقی 13

ادبیات تطبیقی 13

ادبیات تطبیقی 13 ادبيات تطبيقي نوعي پژوهش بين رشته اي است که به مطالعه رابطه ادبيات ملت هاي مختلف با هم و بررسي رابطه ادبيات با هنرها و علوم انساني مي پردازد. ادبيات تطبيقي در زادگاه خود فرانسه بخشي از تاريخ ادبيات محسوب مي شد و پژوهشگران فرانسوي بيشتر به دنبال سرچشمه هاي الهام و شواهد تاريخي اي بودند که مويد پيوندهاي ادبي ملت ها و بيانگر تاثيرپذيري آن ها از يکديگر باشد. از اين رو، توجه به مساله زيبايي شناسي آثار ادبي اهميت چنداني در مکتب فرانسوي ادبيات تطبيقي نداشت. مکتب تطبيقي آمريکا که در نيمه دوم سده بيستم سر برکشيده بود، زيبايي شناسي و توجه به نقد و تحليل را در راس کار تطبيقگري نهاد. مکتب مزبور، ادبيات را پديده اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخه هاي دانش انساني و

ادبیات تطبیقی 10

ادبیات تطبیقی 10

ادبیات تطبیقی 10

ادبیات تطبیقی 10 ادبيات تطبيقي نوعي پژوهش بين رشته اي است که به مطالعه رابطه ادبيات ملت هاي مختلف با هم و بررسي رابطه ادبيات با هنرها و علوم انساني مي پردازد. ادبيات تطبيقي در زادگاه خود فرانسه بخشي از تاريخ ادبيات محسوب مي شد و پژوهشگران فرانسوي بيشتر به دنبال سرچشمه هاي الهام و شواهد تاريخي اي بودند که مويد پيوندهاي ادبي ملت ها و بيانگر تاثيرپذيري آن ها از يکديگر باشد. از اين رو، توجه به مساله زيبايي شناسي آثار ادبي اهميت چنداني در مکتب فرانسوي ادبيات تطبيقي نداشت. مکتب تطبيقي آمريکا که در نيمه دوم سده بيستم سر برکشيده بود، زيبايي شناسي و توجه به نقد و تحليل را در راس کار تطبيقگري نهاد. مکتب مزبور، ادبيات را پديده اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخه هاي دانش انساني و

ادبیات تطبیقی 12

ادبیات تطبیقی 12

ادبیات تطبیقی 12

ادبیات تطبیقی 12 ادبيات تطبيقي نوعي پژوهش بين رشته اي است که به مطالعه رابطه ادبيات ملت هاي مختلف با هم و بررسي رابطه ادبيات با هنرها و علوم انساني مي پردازد. ادبيات تطبيقي در زادگاه خود فرانسه بخشي از تاريخ ادبيات محسوب مي شد و پژوهشگران فرانسوي بيشتر به دنبال سرچشمه هاي الهام و شواهد تاريخي اي بودند که مويد پيوندهاي ادبي ملت ها و بيانگر تاثيرپذيري آن ها از يکديگر باشد. از اين رو، توجه به مساله زيبايي شناسي آثار ادبي اهميت چنداني در مکتب فرانسوي ادبيات تطبيقي نداشت. مکتب تطبيقي آمريکا که در نيمه دوم سده بيستم سر برکشيده بود، زيبايي شناسي و توجه به نقد و تحليل را در راس کار تطبيقگري نهاد. مکتب مزبور، ادبيات را پديده اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخه هاي دانش انساني و هنرهاي زيبا مي

ادبیات تطبیقی 11

ادبیات تطبیقی 11

ادبیات تطبیقی 11

ادبیات تطبیقی 11 ادبيات تطبيقي نوعي پژوهش بين رشته اي است که به مطالعه رابطه ادبيات ملت هاي مختلف با هم و بررسي رابطه ادبيات با هنرها و علوم انساني مي پردازد. ادبيات تطبيقي در زادگاه خود فرانسه بخشي از تاريخ ادبيات محسوب مي شد و پژوهشگران فرانسوي بيشتر به دنبال سرچشمه هاي الهام و شواهد تاريخي اي بودند که مويد پيوندهاي ادبي ملت ها و بيانگر تاثيرپذيري آن ها از يکديگر باشد. از اين رو، توجه به مساله زيبايي شناسي آثار ادبي اهميت چنداني در مکتب فرانسوي ادبيات تطبيقي نداشت. مکتب تطبيقي آمريکا که در نيمه دوم سده بيستم سر برکشيده بود، زيبايي شناسي و توجه به نقد و تحليل را در راس کار تطبيقگري نهاد. مکتب مزبور، ادبيات را پديده اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخه هاي دانش انساني و

ادبیات تطبیقی 7

ادبیات تطبیقی 7

ادبیات تطبیقی 7

ادبیات تطبیقی 7 ادبيات تطبيقي نوعي پژوهش بين رشته اي است که به مطالعه رابطه ادبيات ملت هاي مختلف با هم و بررسي رابطه ادبيات با هنرها و علوم انساني مي پردازد. ادبيات تطبيقي در زادگاه خود فرانسه بخشي از تاريخ ادبيات محسوب مي شد و پژوهشگران فرانسوي بيشتر به دنبال سرچشمه هاي الهام و شواهد تاريخي اي بودند که مويد پيوندهاي ادبي ملت ها و بيانگر تاثيرپذيري آن ها از يکديگر باشد. از اين رو، توجه به مساله زيبايي شناسي آثار ادبي اهميت چنداني در مکتب فرانسوي ادبيات تطبيقي نداشت. مکتب تطبيقي آمريکا که در نيمه دوم سده بيستم سر برکشيده بود، زيبايي شناسي و توجه به نقد و تحليل را در راس کار تطبيقگري نهاد. مکتب مزبور، ادبيات را پديده اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخه هاي دانش انساني و هنرهاي

ادبیات تطبیقی 6

ادبیات تطبیقی 6

ادبیات تطبیقی 6

ادبیات تطبیقی 6 ادبيات تطبيقي نوعي پژوهش بين رشته اي است که به مطالعه رابطه ادبيات ملت هاي مختلف با هم و بررسي رابطه ادبيات با هنرها و علوم انساني مي پردازد. ادبيات تطبيقي در زادگاه خود فرانسه بخشي از تاريخ ادبيات محسوب مي شد و پژوهشگران فرانسوي بيشتر به دنبال سرچشمه هاي الهام و شواهد تاريخي اي بودند که مويد پيوندهاي ادبي ملت ها و بيانگر تاثيرپذيري آن ها از يکديگر باشد. از اين رو، توجه به مساله زيبايي شناسي آثار ادبي اهميت چنداني در مکتب فرانسوي ادبيات تطبيقي نداشت. مکتب تطبيقي آمريکا که در نيمه دوم سده بيستم سر برکشيده بود، زيبايي شناسي و توجه به نقد و تحليل را در راس کار تطبيقگري نهاد. مکتب مزبور، ادبيات را پديده اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخه هاي دانش انساني

ادبیات تطبیقی 9

ادبیات تطبیقی 9

ادبیات تطبیقی 9

ادبیات تطبیقی 9 ادبيات تطبيقي نوعي پژوهش بين رشته اي است که به مطالعه رابطه ادبيات ملت هاي مختلف با هم و بررسي رابطه ادبيات با هنرها و علوم انساني مي پردازد. ادبيات تطبيقي در زادگاه خود فرانسه بخشي از تاريخ ادبيات محسوب مي شد و پژوهشگران فرانسوي بيشتر به دنبال سرچشمه هاي الهام و شواهد تاريخي اي بودند که مويد پيوندهاي ادبي ملت ها و بيانگر تاثيرپذيري آن ها از يکديگر باشد. از اين رو، توجه به مساله زيبايي شناسي آثار ادبي اهميت چنداني در مکتب فرانسوي ادبيات تطبيقي نداشت. مکتب تطبيقي آمريکا که در نيمه دوم سده بيستم سر برکشيده بود، زيبايي شناسي و توجه به نقد و تحليل را در راس کار تطبيقگري نهاد. مکتب مزبور، ادبيات را پديده اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخه هاي دانش انساني و هنرهاي

ادبیات تطبیقی 8

ادبیات تطبیقی 8

ادبیات تطبیقی 8

ادبیات تطبیقی 8 ادبيات تطبيقي نوعي پژوهش بين رشته اي است که به مطالعه رابطه ادبيات ملت هاي مختلف با هم و بررسي رابطه ادبيات با هنرها و علوم انساني مي پردازد. ادبيات تطبيقي در زادگاه خود فرانسه بخشي از تاريخ ادبيات محسوب مي شد و پژوهشگران فرانسوي بيشتر به دنبال سرچشمه هاي الهام و شواهد تاريخي اي بودند که مويد پيوندهاي ادبي ملت ها و بيانگر تاثيرپذيري آن ها از يکديگر باشد. از اين رو، توجه به مساله زيبايي شناسي آثار ادبي اهميت چنداني در مکتب فرانسوي ادبيات تطبيقي نداشت. مکتب تطبيقي آمريکا که در نيمه دوم سده بيستم سر برکشيده بود، زيبايي شناسي و توجه به نقد و تحليل را در راس کار تطبيقگري نهاد. مکتب مزبور، ادبيات را پديده اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخه هاي دانش انساني و هنرهاي