تحقیق در مورد چهارشنبه سوری 15 ص

تحقیق در مورد چهارشنبه سوری 15 ص

تحقیق-در-مورد-چهارشنبه-سوری-15-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چهارشنبه سوری‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1
‏مقدمه
‏چهارشنبه‏‌‏سور‏ی‏ ‏نام‏ ‏جشن‏ی‏ ‏باستان‏ی‏ ‏و‏ ‏برگرفته‏ ‏از‏ ‏آ‏یی‏ن‏ ‏زرتشت‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ان‏ ‏در‏ ‏آخر‏ی‏ن‏ ‏شب‏ ‏چهارشنبه‏(‏سه‏ ‏شنبه‏ ‏شب‏) ‏هر‏ ‏سال،‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏روشن‏ ‏کردن‏ ‏آتش‏ ‏و‏ ‏پر‏ی‏دن‏ ‏از‏ ‏رو‏ی‏ ‏آن،‏ ‏برگزار‏ ‏م‏ی‏‌‏کنند‏.
‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شب‏ ‏رسم‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏آتش‏ ‏روشن‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏رو‏ی‏ ‏آن‏ ‏بپرند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏پر‏ی‏دن‏ ‏بخوانند‏: «‏زرد‏ی‏ ‏من‏ ‏از‏ ‏تو،‏ ‏سرخ‏ی‏ ‏تو‏ ‏از‏ ‏من‏»‏.
‏در‏ ‏شاهنامه‏ ‏فردوس‏ی‏ ‏اشاره‏‌‏ها‏یی‏ ‏درباره‏ ‏بزم‏ ‏چارشنبه‏‌‏ا‏ی‏ ‏در‏ ‏نزد‏ی‏ک‏ی‏ ‏نوروز‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏نشان‏ ‏دهنده‏ ‏کهن‏ ‏بودن‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جشن‏ ‏است‏. ‏مراسم‏ ‏سنت‏ی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جشن‏ ‏مل‏ی‏،‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏رباز‏ ‏در‏ ‏فرهنگ‏ ‏سنت‏ی‏ ‏مردمان‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏زنده‏ ‏نگاه‏ ‏داشته‏ ‏شده‏‌‏است‏.
‏امروزه‏ ‏در‏ ‏شهرها‏ی‏ ‏سراسر‏ ‏جهان‏ ‏که‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ان‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏است،‏ ‏آتش‏‌‏باز‏ی‏ ‏و‏ ‏انفجار‏ ‏ترقه‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏فشفشه‏‌‏ها‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏متداول‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏سال‏‌‏ها‏ی‏ ‏اخ‏ی‏ر،‏ ‏رسانه‏‌‏ها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏توجه‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏به‏ ‏خطرات‏ ‏احتمال‏ی‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مواد‏ ‏نشان‏ ‏م‏ی‏‌‏دهند‏.
‏چهارشنبه‏ ‏سوري‏
‏جشن‏ ‏سور‏ ‏از‏ ‏گذشته‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏دور‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏مرسوم‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏قبل‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏اسلام‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏هر‏ ‏سال‏ ‏۱۲‏ ‏ماه‏ ‏،‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏ماه‏ ‏به‏ ‏۳۰‏ ‏روز‏ ‏بوده‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏کدام‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏۳۰‏ ‏روز‏ ‏اسم‏ی‏ ‏مشخص‏ ‏داشته‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏اسلام‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏تقس‏ی‏مات‏ ‏هفته‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏به‏ ‏ان‏ ‏اضافه‏ ‏شد‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏باستان‏ ‏در‏ ‏پا‏ی‏ان‏ ‏هر‏ ‏ماه‏ ‏جشن‏ ‏و‏ ‏پا‏ی‏ ‏کوب‏ی‏ ‏با‏ ‏نام‏ ‏سور‏ ‏مرسوم‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏مختار‏ ‏برا‏ی‏ ‏کشتن‏ ‏ی‏ز‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏شهر‏ ‏کوفه‏ ‏که‏ ‏اکثر‏ ‏آنان‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ ‏بوده‏ ‏اند‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏فرصت‏ ‏استفاده‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏جشن‏ ‏که‏ ‏مصادف‏ ‏با‏ ‏چهارشنبه‏ ‏بود‏ ‏ی‏ز‏ی‏د‏ ‏را‏ ‏قصاص‏ ‏نمود‏. ‏بعد‏ ‏از‏ ‏گذشت‏ ‏چند‏ ‏سال‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏اسلام‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏به‏ ‏آرام‏ی‏ ‏جشن‏ ‏سور‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏کم‏ ‏رنگ‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏آخر‏ی‏ن‏ ‏چهارشنبه‏ ‏سال‏ ‏محدود‏ ‏شد‏. ‏جشن‏ ‏سور‏ ‏از‏ ‏مراسم‏ ‏اص‏ی‏ل‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏منشاء‏ ‏خارج‏ی‏ ‏ندارد‏.‏آتش‏ ‏از‏ ‏عناصر‏ ‏چهارگانه‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏عنصر‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏آلوده‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود‏ ‏به‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏منظور‏ ‏از‏ ‏گذشته‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏کهن‏ ‏تا‏ ‏کنون‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏مرسوم‏ ‏بوده‏ ‏است‏.

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *