تحقیق در مورد بهزيستي از ديدگاه دين و روان

تحقیق در مورد بهزيستي از ديدگاه دين و روان

تحقیق-در-مورد-بهزيستي-از-ديدگاه-دين-و-روانلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏بهزيستي‏ ‏از‏ ‏ديدگاه‏ ‏دين‏ ‏و‏ ‏روان‌شناسي‏
‏چكيده
‏نوشته‏ ‏حاضر،‏ ‏که‏ ‏بخشي‏ ‏از‏ ‏کتاب‏ ‏مقدمه‌اي‏ ‏بر‏ ‏روان‌شناسي‏ ‏مثبت‏ ‏است،‏ ‏به‏ ‏بررسي‏ ‏رابطه‏ ‏دين‏ ‏و‏ ‏معنويت‏ ‏با‏ ‏بهزيستي‏ ‏روان‌شناختي‏ ‏مي‌پردازد‏. ‏معنويت‏ ‏به‏ ‏تمايل‏ ‏انسان‏ ‏براي‏ ‏جست‌وجوي‏ ‏معناي‏ ‏زندگي‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏تعالي‏ ‏نفس‏ ‏يا‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏نياز‏ ‏به‏ ‏ارتباط‏ ‏با‏ ‏چيزي‏ ‏بزرگترو‏ ‏عالي‌تر‏ ‏ازخود‏ ‏انسان،‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏. ‏از‏ ‏آنجا‏ ‏كه‏ ‏دين‏ ‏به‏ ‏شكلي‏ ‏از‏ ‏جست‌وجوي‏ ‏معنوي‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏آداب‏ ‏و‏ ‏سنن‏ ‏رسمي‏ ‏و‏ ‏ويژه‏ ‏مرتبط‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏كانون‏ ‏اين‏ ‏بحث‏ ‏قرار‏ ‏مي‌گيرد‏. ‏البته،‏ ‏از‏ ‏منظر‏ ‏نويسنده،‏ ‏معنويت‏ ‏لزوماً‏ ‏به‏ ‏بافتي‏ ‏ديني‏ ‏وابسته‏ ‏نيست،‏ ‏اما‏ ‏ارتباط‏ ‏دينداري‏ ‏با‏ ‏سلامت‏ ‏رواني‏ ‏و‏ ‏جسمي‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏به‏ ‏علل‏ ‏و‏ ‏عواملي‏ ‏مرتبط‏ ‏باشد‏ ‏كه‏ ‏اين‏ ‏عوامل،‏ ‏خود‏ ‏نتيجه‏ ‏دينداري‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مقاله‏ ‏حاضر‏ ‏پژوهش‌هاي‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏شش‏ ‏گروه‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏عوامل‏ ‏ارائه‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏مهم‌ترين‏ ‏آنها‏ ‏پديدايي‏ ‏احساس‏ ‏معني‏ ‏و‏ ‏هدف‏ ‏در‏ ‏زندگي‏ ‏توسط‏ ‏دين‌داري‏ ‏مي‌باشد،‏ ‏شايع‌ترين‏ ‏راه‌هاي‏ ‏رسيدن‏ ‏به‏ ‏معني‏ ‏بيشتر‏ ‏در‏ ‏زندگي‏ ‏بررسي‏ ‏و‏ ‏تجارب‏ ‏ديني‏ ‏و‏ ‏معنوي‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏اين‏ ‏راه‌ها‏ ‏هستند‏.
‏دين‏ ‏و‏ ‏بهزيستي‏ ‏روان‌شناختي
‏واژة‏ «‏معنويت‏»‏ ‏به‏ ‏تمايل‏ ‏انسان‏ ‏براي‏ ‏جست‌وجوي‏ ‏معناي‏ ‏زندگي‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏تعالي‏ ‏نفس‏2 ‏يا‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏نياز‏ ‏به‏ ‏ارتباط‏ ‏با‏ ‏چيزي‏ ‏فراتر‏ ‏از‏ ‏خودش‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏. ‏دين‏ ‏به‏ ‏شكلي‏ ‏از‏ ‏جست‌وجوي‏ ‏معنوي‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏ ‏كه‏ ‏با‏ ‏آداب‏ ‏و‏ ‏سنن‏ ‏رسمي‏ ‏ديني‏ ‏مرتبط‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏حالي‏ ‏كه‏ ‏معنويت‏ ‏به‏ ‏چنين‏ ‏بافتي‏ ‏وابسته‏ ‏نيست‏.3 ‏از‏ ‏اين‌روي،‏ ‏واژة‏ «‏معنويت‏»‏ ‏بيشتر‏ ‏به‏ ‏جست‌وجو‏ ‏براي‏ ‏امر‏ ‏قدسي‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏واژة‏ ‏دين،‏ ‏به‏ ‏جست‌وجويي‏ ‏اشاره‏ ‏دارد‏ ‏كه‏ ‏پايه‌هاي‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏شكل‌هاي‏ ‏رسمي‏ (‏نهادي‏) ‏معنويت‏ ‏قرار‏ ‏دارد‏.
‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر،‏ ‏تعداد‏ ‏نسبتاً‏ ‏قابل‌توجهي‏ ‏از‏ ‏مطالعات‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏كه‏ ‏چگونگي‏ ‏تأثير‏ ‏دين‌داري‏ ‏و‏ ‏معنويت‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏سلامت‏ ‏جسمي‏ ‏و‏ ‏رواني‏ ‏بررسي‏ ‏كرده‌اند‏.4 ‏بيشتر‏ ‏اين‏ ‏مطالعات‏ ‏نشان‏ ‏مي‌دهند‏ ‏كه‏ ‏افراد‏ ‏دين‌دارتر‏ ‏و‏ ‏افرادي‏ ‏كه‏ ‏فعاليت‌هاي‏ ‏ديني‏ ‏بيشتري‏ ‏دارند،‏ ‏معمولاً‏ ‏از‏ ‏حيث‏ ‏رواني‏ ‏و‏ ‏جسمي‏ ‏سالم‌تر‏ ‏هستند‏. ‏نتايج‏ ‏بررسي‌ها‏ ‏نشان‏ ‏مي‌دهد‏ ‏كه‏ ‏مشاركت‏ ‏بيشتر‏ ‏در‏ ‏فعاليت‌هاي‏ ‏ديني،‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏معناداري‏ ‏با‏ ‏بهزيستي‏ ‏بيشتر‏ ‏و‏ ‏ميزان‏ ‏كمتر‏ ‏بزه‌كاري،‏ ‏مصرف‏ ‏الكل،‏ ‏سوءمصرف‏ ‏مواد‏ ‏و‏ ‏ديگر‏ ‏مشكلات‏ ‏اجتماعي‏ ‏مرتبط‏ ‏است‏.5 ‏به‏ ‏گفتة‏ ‏ديويد‏ ‏مايرز‏: «‏تحقيقات‏ ‏مكرر‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏مردم‏ ‏آمريكاي‏ ‏شمالي‏ ‏و‏ ‏اروپا‏ ‏نشان‏ ‏مي‌دهد‏ ‏كه‏ ‏مردم‏ ‏دين‌دار‏ ‏بيش‏ ‏از‏ ‏بي‌دين‌ها‏ ‏احساس‏ ‏شادي‏ ‏و‏ ‏رضايت‏ ‏از‏ ‏زندگي‏ ‏را‏ ‏گزارش‏ ‏مي‌كنند‏»‏.6 ‏جيمز‏ ‏پيكاك‏ ‏و‏ ‏مارگارت‏ ‏پولوما‏7 ‏دريافتند‏ ‏كه‏ ‏احساس‏ ‏نزديكي‏ ‏به‏ ‏خدا،‏ ‏بزرگترين‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏پيش‌بيني‌كنندة‏ ‏رضايت‏ ‏از‏ ‏زندگي‏ ‏در‏ ‏همة‏ ‏سنين‏ ‏است‏. ‏اما‏ ‏با‏ ‏اينكه‏ ‏همبستگي‏ ‏بين‏ ‏احساس‏ ‏بهزيستي‏ ‏روان‌شناختي‏ ‏و‏ ‏دين‌داري‏ ‏معنادار‏ ‏است،‏ ‏ميزان‏ ‏ارتباط‏ ‏معمولاً‏ ‏متوسط‏ ‏به‏ ‏پايين‏ ‏است‏.8 ‏افزون‏ ‏بر‏ ‏اين،‏ ‏مطالعات‏ ‏همواره‏ ‏ارتباطات‏ ‏معنادار‏ ‏را‏ ‏گزارش‏ ‏نمي‌كنند‏.9
‏يافته‌هاي‏ ‏مغاير،‏ ‏ضرورتاً‏ ‏ارتباط‏ ‏ميان‏ ‏بهزيستي‏ ‏و‏ ‏دين‏ ‏را‏ ‏نفي‏ ‏نمي‌كنند،‏ ‏بلكه‏ ‏موقعيت‌هايي‏ ‏را‏ ‏مشخص‏ ‏مي‌كنند‏ ‏كه‏ ‏ارتباط‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏قوي‌تر‏ ‏است‏. ‏براي‏ ‏مثال،‏ ‏ارتباط‏ ‏بين‏ ‏بهزيستي‏ ‏و‏ ‏دين‌داري‏ ‏معمولاً‏ ‏در‏ ‏زنان‏ ‏قوي‌تر‏ ‏از‏ ‏مردان‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏نژادي‏ ‏نيز‏ ‏معمولاً‏ ‏ارتباط‏ ‏بين‏ ‏بهزيستي‏ ‏و‏ ‏دين‌داري‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏امريكايي‌هاي‏ ‏افريقايي‌تبار‏ ‏بيشتر‏ ‏از‏ ‏سفيدپوستان‏ ‏است‏. ‏همچنين،‏ ‏اعتقاد‏ ‏به‏ ‏نيروي‏ ‏شفابخش‏ ‏دعا‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏امريكايي‌هاي‏ ‏افريقايي‌تبار‏ ‏قوي‌تر‏ ‏از‏ ‏ساير‏ ‏گروه‌هاي‏ ‏نژادي‏ ‏است‏.10
‏به‏ ‏نظر‏ ‏مي‌رسد‏ ‏سن‏ ‏نيز‏ ‏يك‏ ‏عامل‏ ‏موثر‏ ‏باشد‏. ‏ارتباط‏ ‏بين‏ ‏دين‌داري‏ ‏و‏ ‏بهزيستي‏ ‏معمولاً‏ ‏در‏ ‏افراد‏ ‏مسن‏ ‏قوي‌تر‏ ‏است‏.11 ‏موريس‏ ‏اوكون‏ ‏و‏ ‏ويليام‏ ‏استاك‏12 ‏دريافتند‏ ‏دين‌داري‏ ‏و‏ ‏سطح‏ ‏مطلوب‏ ‏سلامت‏ ‏جسماني،‏ ‏دو‏ ‏مورد‏ ‏از‏ ‏قوي‌ترين‏ ‏پيش‌بيني‌كننده‌هاي‏ ‏بهزيستي‏ ‏روان‌شناختي‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏افراد‏ ‏مسن‏ ‏هستند‏. ‏اعتقاد‏ ‏به‏ ‏زندگي‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏مرگ‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏افراد‏ ‏مسن،‏ ‏با‏ ‏اعتقاد‏ ‏به‏ ‏هيجان‌انگيزي‏ ‏زندگي‏ ‏كنوني‏ ‏همبستگي‏ ‏بالاتري‏ ‏دارد‏.13 ‏با‏ ‏نگاه‏ ‏به‏ ‏گسترة‏ ‏زندگي‏ ‏مردم،‏ ‏در‌مي‌يابيم‏ ‏كه‏ ‏انگيزه‌هاي‏ ‏متفاوتي‏ ‏براي‏ ‏شركت‏ ‏در‏ ‏فعاليت‌هاي‏ ‏معنوي‏ ‏و‏ ‏ديني‏ ‏در‏ ‏مقاطع‏ ‏مختلف‏ ‏زندگي‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏. ‏مردم‏ ‏در‏ ‏نيمة‏ ‏نخست‏ ‏زندگي‏ ‏خود‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏دين‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏تكوين‏ ‏هويت‏ ‏و‏ ‏شكل‏ ‏دادن‏ ‏ارتباطات‏ ‏اجتماعي‏ ‏بخواهند؛‏ ‏اما‏ ‏در‏ ‏نيمة‏ ‏دوم،‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏نياز‏ ‏به‏ ‏دين‏ ‏براي‏ ‏كمك‏ ‏به‏ ‏بازسازي‏ ‏اولويت‌هاي‏ ‏زندگي‏ ‏و‏ ‏مواجهه‏ ‏با‏ ‏واقعيت‏ ‏مرگ‏ ‏باشد‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏فرا‏ ‏رسيدن‏ ‏است‏.14 ‏جالب‏ ‏اينكه‏ ‏ارتباط‏ ‏بين‏ ‏فعاليت‌هاي‏ ‏ديني‏ ‏و‏ ‏بهزيستي،‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏مردم‏ ‏ايالات‏ ‏متحده‏ ‏قوي‌تر‏ ‏از‏ ‏اروپايي‌هاست‏.

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *